Trang chủ    |     Giá»i thiá»u    |     Tin tức    |     Khách hàng    |     Tin Tức    |     Tuyá»n dụng    |     Khuyến mãi    |     Liên hệ  
DANH MỤC DỊCH VỤ
TÌM KIẾM
 
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
ĐỐI TÁC
TÆ° Vấn Vá» Äiá»u Hòa - Tủ Lạnh - Máy giặt
⢠MÆ°Ìc tiêu hao Äiện nÄng cuÌa maÌy laÌ£nh â tuÌ laÌ£nh :

A1. Vá» máy lạnh (thấp nhất là lá»ai 0.5HP)
+ HP (sức ngá»±a) / Kw/h (trá» sá» Äiá»n nÄng tiêu thụ trong 1giá») / W công suất riêng của Compressor ( ko tính các thiết bá» khác kèm theo)
+ 0.5HP ~ 0.5Kw/h 375Woát
+ 1.0HP ~ 1Kwh ~ 750Woát (chuẩn)
+ 2.0HP ~ 2Kwh ~ 750x2 = 1500Woát

A2. VỠtủ lạnh
(thấp nhất là 1/18HP).
+ HP (sức ngá»±a) / Kw/h (trá» sá» Äiá»n nÄng tiêu thụ trong 1giá») / W công suất riêng của Compressor ( ko tính các thiết bá» khác kèm theo)
+ 1/18HP ~ 18h/Kw
+ 1/10HP ~ 10h/Kw ~ 85Woát
+ 1/8HP ~ 8h/Kw ~ 100Woát
+ 1/6HP ~ 6h/Kw ~ 120-125Woát
+ 1/4HP ~ 4h/Kw ~ 180-185Woát

------------------------------------
B. ChuâÌn cho CB (cầu dao), dây Äiá»n Äi cho máy lạnh thì Äược phân bá» nhÆ° sau (tiÌnh theo chuâÌn dây 1 loÌi CADIVI)
+ 1.0HP dây 1.2 xaÌi CB 10Ampe
+ 1.5HP dây 1.6 xài CB 10-15Ampe
+ 2.0HP dây 2.0 xaÌi CB 20Ampe
+ 2.5HP - 3.0HP dây 2.5 xài CB 30Ampe
------------------------------------

C. ÃÌn aÌp cho maÌy laÌ£nh :
- CâÌn xem mÆ°Ìc Ampe chaÌ£y chuâÌn cuÌa maÌy rôÌi tiÌnh toaÌn ÄÃªÌ mua một ôÌn aÌp vÆ°Ìa phaÌi, ko thiêÌu cuÌng ko dÆ° cho thiêÌt biÌ£
- ÄôÌi vÆ¡Ìi loaÌ£i thiêÌt biÌ£ Non-Inverter ( goÌ£i chung laÌ thiêÌt biÌ£ ko tiêÌt kiệm Äiện) thiÌ khi bÄÌt ÄâÌu hoaÌ£t Äộng thiÌ ban ÄâÌu seÌ coÌ 1 doÌng Start khaÌ cao rôÌi nhanh choÌng tuÌ£t vÃªÌ mÆ°Ìc Ampe chuâÌn cuÌa maÌy ÄÆ°Æ¡Ì£c thiêÌt kÃªÌ tuyÌ theo công suâÌt cuÌa tÆ°Ìng loaÌ£i. Chi tiêÌt ÄÆ°Æ¡Ì£c liệt kê mÆ°Ìc Ampe nhÆ° sau :

** VÃªÌ maÌy laÌ£nh :
c1. VÃªÌ doÌng Compressor vÆ¡Ìi câÌu taÌ£o kiêÌu Gale
HP ( sÆ°Ìc ngÆ°Ì£a / công suâÌt cuÌa maÌy ) / DoÌng Start ban ÄâÌu / DoÌng Ampe tiêu chuâÌn ( Current Ampe )
+ 1.0HP / 18 - 20Ampe / 3.6 - 4Ampe
+ 1.5HP / 25 - 31Ampe / 5.5 - 6.5Ampe
+ 2.0HP / 38 - 42Ampe / 8 - 11Ampe

c2. VÃªÌ doÌng Compressor vÆ¡Ìi câÌu taÌ£o kiêÌu Piston
HP ( sÆ°Ìc ngÆ°Ì£a / công suâÌt cuÌa maÌy ) / DoÌng Start ban ÄâÌu / DoÌng Ampe tiêu chuâÌn ( Current Ampe )
+ 1.0HP / 30-32Ampe / 4-4.5Ampe
+ 1.5HP / 36-56Ampe / 5.5 - 6.5Ampe
+ 2.0HP / 60-62Ampe / 10-11.5Ampe

** VÃªÌ tuÌ laÌ£nh :
-HâÌu hêÌt tâÌt caÌ caÌ model tuÌ hiện taÌ£i ÄêÌu theo chuâÌn Compressor Piston

// HP ( sÆ°Ìc ngÆ°Ì£a / công suâÌt cuÌa maÌy ) ~ Dung tiÌch tuÌ / DoÌng Start ban ÄâÌu / DoÌng Ampe tiêu chuâÌn ( Current Ampe ) //
+ 1/12HP ~ 50-80 liÌt / 2-2.4Ampe / 0.4 â 0.5Ampe
+ 1/10HP ~ 100-140 liÌt / 2.4 â 3.2Ampe / 0.7 â 0.8Ampe
+ 1/8HP ~ 120-160 liÌt / 3.4 â 4Ampe / 0.8-0.9Ampe
+ 1/6HP ~ 160 â 180 liÌt / 4 â 5.5Ampe / 0.8 â 1Ampe
+ 1/4HP ~ 220 â 400 liÌt / 6.5 â 9A / 1 â 1.3mpe
+ 1/3HP ~ > 400 liÌt / 10 â 15Ampe / 1.8 â 2.3Ampe

Vá»i Inverter thì mức Ampe chá» dao Äá»ng từ 0 â MaxAmpe Current (tức không có dòng Start ) . Cho nên khi lá»±a chá»n á»n áp cho dòng Inverter chá» dá»±a vào mức MaxAmpe của thiết bá» mà lá»±a chá»n là Äủ. Vd : máy Inverter 1.0HP chạy Max Ampe là 4A => chá» cần mua loại 1KVA ~ 5A là Äủ
---------------------------

KhaÌi niệm cÆ¡ baÌn vÃªÌ 2 doÌng maÌy laÌ£nh Inverter vaÌ Non-Inverter
A. Inverter :
- Khái niá»m Inverter ÄÆ¡n giản là thiết bá» có khả nÄng tiết kiá»m Äiá»n nhằm tránh những hao phí không Äáng khi sá»­ dụng. Toàn bá» thiết bá» Äược kiá»m soát bằng board mạch sá»­ dụng công nghá» biến tầng. Nói chính xác hÆ¡n là board mạch Äiá»u khiá»n tầng sá» Hz (50Hz â 60Hz) á» mức dao Äá»ng từ 30-90% khả nÄng vận hành của máy.
- Sau Äây là 1 vaÌi Æ°u vaÌ khuyêÌt ÄÆ°Æ¡Ì£c liệt kê nhÆ° sau :

1. Ưu :

+ NoÌi ÄêÌn Inverter laÌ trÆ°Æ¡Ìc tiên phaÌi noÌi ÄêÌn khaÌ nÄng tiêÌt kiệm Äiện vôÌn laÌ sÆ¡Ì trÆ°Æ¡Ìng cuÌa doÌng naÌy. MÆ°Ìc tiêÌt kiệm Äiện dao Äộng tÆ°Ì 30 â 90% Äiện nÄng so vÆ¡Ìi loaÌ£i maÌy cuÌng công suâÌt nhÆ°ng ko coÌ khaÌ nÄng tiêÌt kiệm Äiện (doÌng Non-Inverter). Vá» khoản tiết kiá»m Äiá»n này nếu so sánh vá»i sá» tiá»n thanh toán hằng tháng chá» bằng 1/3 so vá»i dòng Non-Inverter thông thÆ°á»ng
+ ÄiêÌu ÄaÌng chuÌ yÌ nhâÌt laÌ khaÌ nÄng duy triÌ nhiệt Äộ phoÌng cÆ°Ì£c kiÌ Ã´Ìn ÄiÌ£nh. Luôn duy triÌ ÄÆ°Æ¡Ì£c mÆ°Ìc temp ÄÆ°Æ¡Ì£c Set sÄÌn trên Remote. ÄiêÌu naÌy seÌ khiêÌn baÌ£n không caÌm thâÌy quaÌ noÌng hay quaÌ laÌ£nh khi xaÌi công nghệ naÌy. ÄÄÌ£c biệt laÌ luôn taÌ£o không khiÌ dÃªÌ chiÌ£u vaÌ maÌy vận haÌnh Æ¡Ì mÆ°Ìc êm, yên ÄÌng nhâÌt ngay caÌ khi baÌ£n nguÌ.
+ NhÄÌm nâng cao tiÌnh chuyên nghiệp cuÌng nhÆ° nhÆ°Ìng tiÌnh nÄng vÆ°Æ¡Ì£t trội vÃªÌ ÄiêÌu hoaÌ không khiÌ thiÌ hiện nay maÌy laÌ£nh dân duÌ£ng coÌ trang biÌ£ thêm caÌc tiÌnh nÄng nhÆ° khÆ°Ì muÌi (plasma), taÌ£o ion giuÌp cho bâÌu không khiÌ trong phoÌng baÌ£n trÆ¡Ì nên trong saÌ£ch vaÌ dÃªÌ chiÌ£u hÆ¡n.
+ Rất thích hợp cho ngÆ°á»i dùng nhạy cảm vá» nhiá»t Äá» và cho những bé sÆ¡ sinh (nhiá»t Äá» an toàn cho bé á» mức 28-29*C luôn luôn chính xác)
+ Cho phép chạy á» mức 120-125% công suất khi phòng chÆ°a Äủ lạnh trong vòng 45-1h . Sauk hi Äủ lạnh thì sẽ giảm á» mức 50-75% công suất tùy theo bá» biến tầng kiá»m soát.

2. Khuyết :
+ ViÌ laÌ doÌng ÄiêÌu khiêÌn hâÌu hêÌt bÄÌng caÌc vi maÌ£ch Äiện tÆ°Ì nên maÌy râÌt khoÌ chiÌ£u vÃªÌ Äiện aÌp. ÄiêÌu kiện ban ÄâÌu khi lÄÌp ÄÄÌ£t maÌy laÌ baÌ£n phaÌi ÄaÌp Æ°Ìng ÄuÌng chuâÌn Äiện aÌp maÌ nhaÌ saÌn xuâÌt ÄÃªÌ ra +- 5% . Cho nên khi lắp Äặt Inverter bạn phải xác Äá»nh Äược Äiá»n áp nguá»n phải á» mức á»n Äá»nh (có thá» gắn á»n áp nếu cần thiết)
+ ViÌ laÌ doÌng ÄiêÌu khiêÌn hâÌu hêÌt bÄÌng caÌc vi maÌ£ch Äiện tÆ°Ì nên seÌ dÃªÌ hoÌng hoÌc khi gÄÌ£p thÆ¡Ìi tiêÌt quaÌ khÄÌc nghiệt nhÆ° caÌi noÌng ban trÆ°a nhÆ° thiêu ÄôÌt, nhÆ°Ìng ngaÌy noÌng âÌm liên tuÌ£c. MÄÌ£c duÌ ÄÆ°Æ¡Ì£c thiêÌt kÃªÌ lÄÌp ÄÄÌ£t bên ngoaÌi trÆ¡Ìi nhÆ°ng baÌ£n câÌn phaÌi chuÌ yÌ viÌ noÌ chÄÌng khaÌc giÌ bộ PC cao câÌp khi biÌ£ phÆ¡i mÆ°a phÆ¡i nÄÌng ngaÌy Äêm.
+ TiÌ lệ sÆ°Ìa chÆ°Ìa thaÌnh công vaÌ linh kiện thay thÃªÌ thâÌp do linh kiện mÆ¡Ìi ko coÌ maÌ chiÌ laÌ linh kiện cuÌ saÌng loÌ£c laÌ£i cho nhau. CuÌ£ thÃªÌ hÆ¡n laÌ nhaÌ cung câÌp hiện nay hâÌu hêÌt chiÌ baÌn nguyên maÌy chÆ°Ì ko baÌn linh kiện leÌ.
+ GiaÌ thaÌnh mÄÌc gâÌn gâÌp Äôi so vÆ¡Ìi loaÌ£i maÌy Non-Inverter cuÌng công suâÌt.
+ Không coÌ khaÌ nÄng chaÌ£y mÆ°Ìc PowerFul quaÌ lâu. TÆ°Ìc phoÌng phaÌi ÄuÌng chuâÌn, laÌ£nh nhanh rôÌi maÌy giaÌm công suâÌt laÌ£i thiÌ mÆ¡Ìi bêÌn. CaÌng chaÌ£y PowerFul bao lâu thiÌ maÌy caÌng giaÌm tuôÌi thoÌ£ bâÌy lâu. => khaÌ nÄng tiêÌt kiệm Äiện chiÌ thâÌy ÄÆ°Æ¡Ì£c 1 khi phoÌng ÄaÌ laÌ£nh
+ Äòi há»i chế Äá» bảo trì liên tục, Äá»nh kì nhiá»u lần trong nÄm.
+ Không cho phép chạy trong phòng có Äiá»u kiá»n quá tải so vá»i công suất máy.

B. Non-Inverter :
- Dân thÆ¡Ì£ hay goÌ£i laÌ MONO. MaÌy chiÌ coÌ chaÌ£y Æ¡Ì 1 chÃªÌ Äộ duy nhâÌt laÌ PowerFul, do Äó nếu bạn Set Temp là 16* hay 24*C thì Äá» lạnh cÅ©ng nhÆ° nhau. Không coÌ khaÌ nÄng tiêÌt kiệm Äiện. CaÌch nhận biêÌt râÌt roÌ : Æ¡Ì bộ phận bên trong cuÌa UnitOutdoor không coÌ maÌ£ch Äiện tÆ°Ì, chiÌ bao gôÌm 1 cuÌ£c Capa cho Compressor vaÌ 1 Capa cho FANMotor.

1. Ưu :

+ Chạy cực kì lì lợm (nếu cứ 03tháng vỠsinh/lần thì chỠbiết rửa chứ ko biết hư, rất ít hư )
+ Cho phép chạy quá tải á» thá»i gian cao hÆ¡n so vá»i Inverter (nghÄ©a là Inverter chết trÆ°á»c nó, nó thì fải vài tháng sau má»i ngủm)
+ Linh kiá»n, há»ng hóc rất dá» nhận biết, sá»­a chữa bảo trì cÅ©ng dá» ná»t
+ GiaÌ thaÌnh maÌy khaÌ reÌ, tâÌm hÆ¡n 4tr laÌ coÌ 1 bộ mÆ¡Ìi toanh 1.0HP
+ Sinh ra ÄÃªÌ luôn luôn chaÌ£y Æ¡Ì mÆ°Ìc PowerFul. ÄaÌp Æ°Ìng ÄÆ°Æ¡Ì£c nhu câÌu chaÌ£y quaÌ taÌi hay chaÌ£y trong phoÌng kiÌch thÆ°Æ¡Ìc lÆ¡Ìn hÆ¡n so vÆ¡Ìi maÌy (nêÌu phoÌng quaÌ lÆ¡Ìn so vÆ¡Ìi công suâÌt maÌy thiÌ ko ÄÆ°Æ¡Ì£c Äâu aÌh nha)

2. Khuyết :
+ Không coÌ khaÌ nÄng tiêÌt kiệm Äiện. LuÌc naÌo maÌy cuÌng chaÌ£y Æ¡Ì mÆ°Ìc PowerFul
+ Do chiÌ coÌ duy nhâÌt 1 con Sensor caÌm Æ°Ìng trên UnitIndoor nên Compressor dÃªÌ hoÌng nêÌu baÌ£n Set Temp Remote quaÌ gâÌn vÆ¡Ìi nhiệt Äộ ban ÄâÌu cuÌa phoÌng . Vd : nêÌu temp phoÌng ban ÄâÌu cuÌa baÌ£n laÌ 30*C thiÌ tôÌt nhâÌt nên ÄÃªÌ Æ¡Ì mÆ°Ìc 24-27*C . NhÄÌm haÌ£n chÃªÌ maÌy chaÌ£y Æ¡Ì tiÌnh traÌ£ng cuÌp tÄÌt liên tuÌ£c, coÌ thÃªÌ gây chêÌt Compressor bâÌt cÆ°Ì luÌc naÌo.

----------------------

CÆ¡ baÌn vÃªÌ TuÌ laÌ£nh

- Qui triÌnh cuÌa tuÌ laÌ£nh laÌ quy triÌnh kheÌp kiÌn. ToaÌn bộ caÌc ôÌng dâÌn bên trong ÄêÌu ÄÆ°Æ¡Ì£c haÌn kiÌn, ko coÌ 1 khe hÆ¡Ì naÌo laÌm cho khiÌ Gas loÌ£t ra ÄÆ°Æ¡Ì£c.
. Tủ lạnh cũng phân ra làm 2 loại :
1. Tủ Coil ( tuÌ ÄoÌng tuyêÌt ) :
- CâÌu taÌ£o ÄÆ¡n giaÌn chiÌ bao gôÌm Compressor â GiaÌn noÌng (bộ phận giaÌi nhiệt cho Gas khi biÌ£ neÌn Æ¡Ì aÌp lÆ°Ì£c cao) â Thermosta caÌm Æ°Ìng ngÄÌt maÌ£ch cho Compressor khi tuÌ ÄaÌ£t ÄÆ°Æ¡Ì£c Äộ laÌ£nh câÌn thiêÌt ( nuÌt xoay troÌn chiÌnh temp trong tuÌ )
2. Tủ quạt ( tuÌ không ÄoÌng tuyêÌt )
- Do nhu câÌu sÆ°Ì duÌ£ng ngaÌy caÌng cao nên loaÌ£i tuÌ naÌy ÄÆ°Æ¡Ì£c thiêÌt kÃªÌ theo tiêu chuâÌn Automatic tÆ°Ì A- Z. BaÌ£n chiÌ câÌn boÌ ÄÃ´Ì Än, thÆ°Ìc uôÌng vaÌo rôÌi lâÌy ra maÌ ko câÌn phaÌi lo tuÌ biÌ£ ÄoÌng tuyêÌt hay tuÌ coÌ muÌi hôi do không khiÌ bên trong ko ÄÆ°Æ¡Ì£c lÆ°u thông.
- ViÌ ÄÆ°Æ¡Ì£c thiêÌt kÃªÌ coÌ thêm FAN â nhÄÌm muÌ£c ÄiÌch taÌ£o luôÌng không khiÌ laÌ£nh ÄêÌu trong tuÌ, không laÌm cho thÆ°Ìc Än/ÄÃ´Ì uôÌng biÌ£ ôi thiu. GiuÌp baÌo quaÌn ÄÃ´Ì ÄÆ°Æ¡Ì£c lâu hÆ¡n. NgoaÌi ra coÌn coÌ thêm caÌc sensor vaÌ bộ timer heÌ£n giÆ¡Ì â nhÄÌm muÌ£c ÄiÌch xaÌ ÄaÌ thÆ°Ìa baÌm ÄoÌ£ng lâu ngaÌy ngay trên ngÄn ÄaÌ giuÌp cho tuÌ lâÌy Äộ laÌ£nh nhanh hÆ¡n vaÌ goÌ£n gaÌng hÆ¡n ngay khi baÌ£n không raÌnh tay ÄÃªÌ xaÌ ÄaÌ nhÆ° loaÌ£i tuÌ không ÄoÌng tuyêÌt.


--------------------
Những Äiá»u cấm khi Äã sá»­ dụng tủ laÌ£nh

+ Äá»i vá»i các loại tủ cấm dùng các vật nhá»n nhÆ° dao, dùi, Äá» nạy Äá hoặc cạy cho Äá» dÆ¡ ra. Vì Äiá»u này ko khéo làm thủng giàn Coil => thủng là coi nhÆ° mình Äã "kết liá»u" em nó Äấy . Nếu lỡ bá» thủng rá»i thì cứ chuẩn bá» tinh thần mua tủ má»i hoặc cho làm lại vá»i giá tiá»n cắt cá» ~ 5-800k mà lúc làm xong "dung nhan" em nó cÅ©ng chả lành lạnh gì .
+ Các phích cắm phải thật chắc chắn, nếu tá»t thì chÆ¡i riêng cho nó 1 cầu dao tầm 10A là Äủ, tá»t hÆ¡n nữa thì sắm 1 cái Relay trá» mạch hoặc á»n áp có mạch trá» khi Äiá»n bá» ngắt (nhÆ° vậy cho máy có tgian Äá» há»i toàn bá» lượng Gas khi bá» ngắt Äá»t ngá»t).
+ Má»t khi cắm trá»±c tiếp (cắm phích thẳng vào á» cắm), cấm cắm theo kiá»u rút ra rá»i lại rút vào liên tục, nhÆ° vậy chẳng khác nào làm cho máy bá» Shock Äiá»n gây hÆ° há»ng mát dây bên trong
+ Khi xê dá»ch tủ ngòai kiá»u bê thẳng Äứng thì lúc cắm lại nên Äá» yên trong vòng ít nhất 30min (tgian an toàn) Äá» máy dá»n Oil (nhá»t cho Compressor) vá» Äúng vá» trí. NhÆ° vậy Äá» tránh chuyá»n tủ bá» ngẹt (ko lạnh)
+ Tuyệt ÄôÌi không che kiÌn, không ÄÃªÌ aÌp saÌt tÆ°Æ¡Ìng che biÌt nhÆ°Ìng mÄÌ£t giaÌn noÌng xung quanh tuÌ. ViÌ do ÄÆ°Æ¡Ì£c thiêÌt kÃªÌ giaÌn noÌng chiÌm trong voÌ tuÌ nên biÌ£ haÌ£n chÃªÌ vÃªÌ giaÌi nhiệt cho nên câÌn giÆ°Ì khoaÌng caÌch xung quanh voÌ tuÌ. ChÃ´Ì naÌo noÌng thiÌ chÃ´Ì ÄoÌ ÄÆ°Ìng che biÌt hay aÌp saÌt tÆ°Æ¡Ìng/tuÌ laÌ OK---------------------------------------

ÄaÌnh giaÌ vÃªÌ caÌc thÆ°Æ¡ng hiệu maÌy laÌ£nh


1. Panasonic /Toshiba :

- NoÌi vÃªÌ maÌy laÌ£nh dân duÌ£ng thiÌ 2 ÄaÌ£i gia naÌy laÌ truÌm vÃªÌ kiêÌu daÌng, công nghệ, Äộ bêÌn vaÌ Äộ laÌ£nh, Äộêm tuyệt vÆ¡Ìi nhâÌt. Mua 1 trong 2 loaÌ£i naÌy laÌ cao câÌp rôÌi, khoÌi phaÌi baÌn caÌi vÃªÌ châÌt lÆ°Æ¡Ì£ng. ChâÌt lÆ°Æ¡Ì£ng, công nghệ cuÌa Japan luôn Äi ÄâÌu trong liÌnh vÆ°Ì£c Äiện laÌ£nh dân duÌ£ng.
VÃªÌ 2 thÆ°Æ¡ng hiệu naÌy ÄêÌu laÌ haÌng nhập khâÌu 100% nguyên Äai linh kiện tÆ°Ì caÌc nÆ°Æ¡Ìc lân cận nhÆ° : Malaysia / Thailand / Indonesia / China
- HaÌng nhập khâÌu nÆ°Æ¡Ìc ngoaÌi

2. LG :

- ÄaÌp Æ°Ìng cho nhu câÌu giaÌ reÌ, mâÌu maÌ ÄeÌ£p vaÌ thÆ¡Ìi gian baÌo haÌnh laÌ 02 nÄm cho toaÌn quôÌc. ThiÌ LG laÌ lÆ°Ì£a choÌ£n hâÌu hêÌt cho ngÆ°Æ¡Ìi tiêu duÌng hiện nay. VÆ¡Ìi châÌt lÆ°Æ¡Ì£ng khaÌ Ã´Ìn, Äộ bêÌn tÆ°Æ¡ng ÄôÌi cho haÌng Made in Việt Nam , công nghệ Korea
- HaÌng Made in Việt Nam

3. Carrier :
- Hàng USA, có gian hàng trÆ°ng bày á» khúc Võ VÄn Tần - Trần Quá»c Thảo. Hàng này chạy siêu lạnh trong tgian Äầu, tuá»i thá» Äếm cao lắm Äược 2 nÄm (chạy 8/24 thÆ°á»ng xuyên). Vá» cách nhận xét của ngÆ°á»i thợ thì Ti có thá» fán Äoán nó chạy trong vòng tgian 2 nÄm là fải thay Compressor má»i.
- Hiện nay ÄaÌ hÆ¡Ì£p taÌc saÌn xuâÌt vÆ¡Ìi Toshiba cho nên nêÌu baÌ£n ÄÃªÌ yÌ thiÌ seÌ thâÌy mâÌu maÌ cuÌa Carrier vaÌ Toshiba giôÌng nhau. Remote thiÌ 2 em naÌy duÌng chung nhau vâÌn ÄÆ°Æ¡Ì£c nhÆ° thÆ°Æ¡Ìng.
- HaÌng nhập khâÌu nÆ°Æ¡Ìc ngoaÌi
- Dòng Non-Inverter của Toshiba và Carrier Äá»u là 1 loại duy nhất chá» khác biá»t vá» nhá»±a ngoài mà thôi. Cho nên nếu bạn mua Carrier Non-Inverter cÅ©ng Äá»ng nghÄ©a vá»i viá»c bạn Äang mua Toshiba Non-Inverter (ít nhất Carrier Non-Inverter cÅ©ng rẻ hÆ¡n so vá»i sá» tiá»n mua Toshiba)

4. Daikin :

- ÄÆ°Æ¡Ì£c phân phôÌi bÆ¡Ìi cty Việt Kim (taÌ£i HCM). MÆ°Ìc baÌo haÌnh Compressor lên tÆ¡Ìi 3 â 5 nÄm. MâÌu maÌ khaÌ bÄÌt mÄÌt, châÌt lÆ°Æ¡Ì£ng khaÌ saÌnh ngang vÆ¡Ìi Mitsubishi
- TôÌc Äộ gioÌ thôÌi trung biÌnh. NêÌu so vÆ¡Ìi Panasonic/Toshiba thiÌ laÌ quaÌ yêÌu nên không thÃªÌ laÌ£nh nhanh ÄÆ°Æ¡Ì£c
- HaÌng nhập khâÌu nÆ°Æ¡Ìc ngoaÌi


5. Samsung :
- MâÌu maÌ ÄeÌ£p, giaÌ reÌ bâÌt ngÆ¡Ì cho thÆ°Æ¡ng hiệu nôÌi tiêÌng nhÆ°ng â¦. Không chuyên vÃªÌ Air Conditioner naÌy.
- ThÆ°Æ¡ng hiệu cho ai ham mê cuÌa reÌ nhÆ° Sanyo . ChâÌt lÆ°Æ¡Ì£ng nÄÌm choÌt baÌng khi so saÌnh vÃªÌ mÆ°Ìc Äộ xaÌi hêÌt ⦠thÆ¡Ìi gian baÌo haÌnh.
- HaÌng Made in Việt Nam


6. Sharp :
- MâÌu maÌ nhiÌn thoaÌng qua coÌ thÃªÌ biÌ£ lâÌm tÆ°Æ¡Ìng laÌ haÌng cuÌa National (tên trÆ°Æ¡Ìc cuÌa Panasonic). ChâÌt lÆ°Æ¡Ì£ng OK, mâÌu maÌ ÄeÌ£p . Tuy nhiên tội caÌi quaÌng caÌo quaÌ iÌt khiêÌn iÌt ngÆ°Æ¡Ìi biêÌt ÄêÌn.
- HaÌng nhập khâÌu nÆ°Æ¡Ìc ngoaÌi

7. Hàng Tàu (linh kiá»n nhập thẳng từ China vá» lắp ráp)
- LaÌ mÄÌ£t haÌng baÌn chaÌ£y nhâÌt taÌ£i HCM. NoÌi ra thiÌ khiêÌn moÌ£i ngÆ°Æ¡Ìi ngaÌ£c nhiên nhÆ°ng laÌ viÌ châÌt lÆ°Æ¡Ì£ng noÌ coÌ thÃªÌ thay ÄôÌi tuyÌ theo ÄÃ´Ì nhập khâÌu bên China vêÌ. Không ai noÌi ÄÃ´Ì China tâÌt caÌ laÌ tệ maÌ chiÌ coÌ thÃªÌ noÌi laÌ âtiêÌn naÌo cuÌa nâÌyâ maÌ thôi. VÆ¡Ìi giaÌ thaÌnh quaÌ reÌ thiÌ baÌ£n seÌ coÌ 1 bộ maÌy vÆ¡Ìi châÌt lÆ°Æ¡Ì£ng nhÆ° Sanyo hoÄÌ£c tệ hÆ¡n. VÆ¡Ìi giaÌ thaÌnh cao thiÌ baÌ£n coÌ ngay 1 bộ maÌy vÆ¡Ìi châÌt lÆ°Æ¡Ì£ng tÆ°Æ¡ng ÄÆ°Æ¡ng vÆ¡Ìi Panasonic/Toshiba nhÆ°ng â¦.. không coÌ tên tuôÌi taÌ£i Việt Nam.
- Cho nên châÌt lÆ°Æ¡Ì£ng tuyÌ thuộc vaÌo nhaÌ phân phôÌi vaÌ nhập khâÌu Äem vÃªÌ maÌ thôi. VÆ¡Ìi caÌc thÆ°Æ¡ng hiệu ÄaÌ gâÌy dÆ°Ì£ng vaÌi nÄm gâÌn Äây thiÌ coÌ nhÆ° : Alaska, Funiki, Zuiki, Nagakawa v.vâ¦..
- NoÌi chung nêÌu baÌ£n thâÌy tên thÆ°Æ¡ng hiệu nghe laÌ£ tai thiÌ gâÌn nhÆ° 90% laÌ haÌng xuâÌt xÆ°Ì gôÌc China.
- HaÌng Made in China. All in China NOT ANYWHERE

8. Sanyo :
- Nay Äã thuá»c vá» tập Äoàn của China rá»i nên chất lượng dòng máy lạnh của Sanyo ko còn Äược nhÆ° xÆ°a. Có thá» nói xếp Sanyo vào loại trung bình thấp mà có giá cao ngất ngưỡng (mắc hÆ¡n cả LG mà chất lượng lại tá» hÆ¡n)

9. Hitachi :
- ChuâÌn maÌy chaÌ£y êm, mâÌu maÌ tÆ°Æ¡ng ÄôÌi, kiÌch thÆ°Æ¡Ìc nhoÌ goÌ£n. ChâÌt lÆ°Æ¡Ì£ng ÄÆ°Æ¡Ì£c ÄaÌnh giaÌ laÌ khaÌ tôÌt, iÌt hoÌng vÄÌ£t.
- HaÌng nhập khâÌu nÆ°Æ¡Ìc ngoaÌi


Cách khắc phục và cách bảo quản máy : (cần fải biết)
+ Thông thÆ°á»ng theo ý nghÄ© của ngÆ°á»i xài máy lạnh rất bá» hạn chế, thÆ°á»ng mắc fải 1 sá» sai lầm nhÆ° sau :
* VÃªÌ maÌy laÌ£nh :
1. Mua hàng má»i / cÅ© xài cả nÄm trá»i chả thèm vá» sinh hoặc bảo trì gì ráo : Äiá»u này sẽ khiến Äuôi nóng (unit outdoor) giải nhiá»t kém gây hÆ° há»ng nặng, mà Äiá»u này là tá»i ká» của Äiá»u hòa.
- ÄôÌi vÆ¡Ìi hộ gia ÄiÌnh thiÌ trung biÌnh 3-4 thaÌng/ baÌo triÌ 1 lâÌn ( chaÌ£y 3-6h/ngaÌy)
- ÄôÌi vÆ¡Ìi vÄn phoÌng haÌnh chaÌnh thiÌ tÆ°Ì 2-3 thaÌng / baÌo triÌ 1 lâÌn ( luôn chaÌ£y 8-10h/ngaÌy)
- ÄôÌi vÆ¡Ìi phoÌng kinh doanh internet hay bÆ°u Äiện, show room, vÄn phoÌng nÆ¡i coÌ nhiêÌu buÌ£i bÄÌ£m, buÌ£i vaÌi thiÌ 1 thaÌng/ baÌo triÌ 1 lâÌn
- Thông thÆ°á»ng cứ 3tháng vá» sinh/lần. Cách rá»­a thủ công mà ngÆ°á»i nhà có thá» làm là tháo 2 miếng lÆ°á»i á» giàn lạnh ra rá»­a tạm thá»i (lÆ°á»i sạch khiến gió rút vào mạnh Äá» Äẩy hÆ¡i lạnh ra ngoài tá»t hÆ¡n). Còn vá» fần Äuôi nóng thì nhà ai có vòi nÆ°á»c hoặc máy bÆ¡m rá»­a vá»i lá»±c mạnh thì có thá» xá»t thẳng vào Äuôi nóng dÆ°á»i góc từ 70-90* , xá»t xéo quá thì khiến giàn nóng bá» móp gây giải nhiá»t kém (lúc Äó fải lôi ra khÆ°i cho thẳng àh)

2. Má»t khi máy có dấu hiá»u lạnh kém hoặc ko lạnh (bật trong 30min) thì nên tắt cầu dao ngay và kêu thợ sữa chữa tá»i xem xét : nguyên nhân Gas bá» xì Äâu Äó hoặc quạt Äuôi nóng bá» hÆ° / hÆ° capa gây ko lạnh. Äiá»u này Äá» lâu khiến Compressor chạy vá»i Temp wá cao gây Äứt mát dây => khá»i cứu luôn

3. Máy 02 cục thuá»c loại xài Van nên ko thá» kín tuyá»t Äá»i, chá» á» mức tÆ°Æ¡ng Äá»i nên cho phép xì Gas á» mức giá»i hạn. Thông thÆ°á»ng thì máy tá»t tầm 06tháng bÆ¡m Gas/lần hoặc 1nÄm/lần. Còn những máy má»i xài 1-2 háng mà fải bÆ¡m Gas 1 lần thì nên coi lại ÄÆ°á»ng á»ng hoặc Van nào Äó bá» rò rá» (vấn Äá» này cần chấn chá»nh ngay vì Gas xì khiến máy chạy á» tình trạng OverHeat => gây há»ng mát dây )

4. Do khaÌ nÄng taÌi Ampe laÌ râÌt cao nên ÄoÌi hoÌi ÄiêÌm tiêÌp xuÌc Äiện phaÌi tôÌt, ko ÄÆ°Æ¡Ì£c loÌng leÌo. ChÄÌc cuÌ thiÌ phaÌi xaÌi CB riêng cho maÌy laÌ£nh hoÄÌ£c phiÌch cÄÌm nhÆ°ng laÌ loaÌ£i lÆ¡Ìn. MÆ°Ìc chiÌ£u taÌi Ampe thâÌp nhâÌt cuÌa maÌy laÌ£nh luôn laÌ Æ¡Ì 4Ampe mÄÌ£c ÄiÌ£nh, khaÌ nÄng Start khi maÌy chaÌ£y seÌ Æ¡Ì mÆ°Ìc thâÌp nhâÌt laÌ 20A cho 3-10s .
- Äây laÌ ÄiêÌu kiện ban ÄâÌu maÌ nhiêÌu ngÆ°Æ¡Ìi tiêu duÌng ko ÄÃªÌ yÌ vaÌ cuÌng laÌ ÄiêÌu khiêÌn maÌy dÃªÌ hoÌng hoÌc nhâÌt do Äiện aÌp chập chÆ¡Ìn trong khi maÌy hoaÌ£t Äộng.

* VÃªÌ tuÌ laÌ£nh :

1. Thông thÆ°Æ¡Ìng phiÌch cÄÌm zin theo maÌy cuÌa tuÌ laÌ£nh noÌ khaÌ nhoÌ. TÆ°Æ¡Ìng chÆ°Ìng coÌ thÃªÌ cÄÌm vaÌo Ã´Ì cÄÌm dân duÌ£ng chÄÌc Än nhÆ°ng ..... ÄiêÌu ÄoÌ laÌ hoaÌn toaÌn sai lâÌm. HâÌu hêÌt 90% tuÌ laÌ£nh hÆ° Compressor laÌ do vâÌn ÄÃªÌ phiÌch cÄÌm ko chÄÌ£t, loÌng leÌo khiêÌn Compressor rÆ¡i vaÌo tiÌnh traÌ£ng cuÌp tÄÌt liên tuÌ£c gây hoÌng maÌt dây bên trong. Nhận biết rõ vấn Äá» này thì nhìn vào á» cắm có dấu hiá»u bá» nóng và khè thì Äây là tín hiá»u Äiá»n bá» chập chá»n trong lúc khá»i Äá»ng, cần phải thay Jack cắm khác chắn chắn hÆ¡n sá»m.
- TuÌ laÌ£nh tuy coÌ doÌng Ampe chaÌ£y thâÌp nhÆ°ng nhÆ°Æ¡Ì£c ÄiêÌm lÆ¡Ìn cuÌa Compressor cho tuÌ laÌ£nh khoÌ start hÆ¡n so vÆ¡Ìi Compressor cuÌa maÌy laÌ£nh. (Do chi tiêÌt kiÌ thuật laÌm cuÌa tuÌ quaÌ nhoÌ, nhoÌ hÆ¡n gâÌp 2-3 lâÌn so vÆ¡Ìi chi tiêÌt laÌm cuÌa maÌy laÌ£nh). ThÃªÌ nên ÄÃªÌ riêng cho tuÌ 01 caÌi CB riêng hoÄÌ£c thay ngay 1 phiÌch cÄÌm loaÌ£i tôÌt, diÌnh chÄÌ£t ko ÄÆ°Æ¡Ì£c loÌng leÌo khi cÄÌm vaÌo Ã´Ì cÄÌm.

2. Khi xê diÌ£ch tuÌ trong quaÌ triÌnh vận chuyêÌn thiÌ traÌnh bê ngÆ°Æ¡Ì£c tuÌ. Khi ÄaÌ cÃ´Ì ÄiÌ£nh viÌ£ triÌ ÄÄÌ£t tuÌ thiÌ cÆ°Ì ÄÃªÌ yên tuÌ iÌt nhâÌt 10-15min rôÌi haÌy cÄÌm Äiện. NhÄÌm cho lÆ°Æ¡Ì£ng Oil ÄÃ´Ì lên trên giaÌn ôÌng trÆ¡Ì vÃªÌ laÌ£i bên trong Compressor, traÌnh gây ngheÌ£t hoÄÌ£c hoÌng bÆ¡m cuÌa Compressor.

3. ÄôÌi vÆ¡Ìi loaÌ£i tuÌ ÄoÌng tuyêÌt (ko coÌ FAN) thiÌ khi xaÌ ÄaÌ tuÌ tuyệt ÄôÌi không duÌng bâÌt kiÌ vật nhoÌ£n naÌo choÌ£t, caÌ£y ÄaÌ bên trong. NhÄÌm traÌnh tiÌnh traÌ£ng thuÌng giaÌn laÌ£nh bên trong. Một khi biÌ£ thuÌng thiÌ khaÌ nÄng .... thay tuÌ mÆ¡Ìi gâÌn nhÆ° laÌ 90% :kinhdi:

4. Do ÄÆ°Æ¡Ì£c thiêÌt kÃªÌ giaÌn noÌng chiÌm trong tuÌ nên khaÌ nÄng giaÌi nhiệt cuÌa tuÌ râÌt biÌ£ haÌ£n chêÌ. Cho nên nhÆ°Ìng bÃªÌ mÄÌ£t xung quanh cuÌa tuÌ khi chaÌ£y thiÌ seÌ phaÌt ra hÆ¡i noÌng. NhÆ°Ìng bÃªÌ mÄÌ£t naÌy ko ÄÆ°Æ¡Ì£c che Äậy cuÌng nhÆ° quaÌ aÌp saÌt tÆ°Æ¡Ìng gây keÌm giaÌi nhiệt. KhoaÌng caÌch an toaÌn caÌch xa voÌ tuÌ xung quanh nhÆ°Ìng mÄÌ£t noÌng naÌy tôÌt nhâÌt laÌ Æ¡Ì mÆ°Ìc 10-15cm.

5. Trong quaÌ triÌnh xaÌi tuÌ thiÌ caÌc cÆ°Ìa tuÌ phaÌi luôn ÄÆ°Æ¡Ì£c ÄoÌng kiÌn, nêÌu roong xung quanh tuÌ biÌ£ hÆ¡Ì thiÌ phaÌi thay ngay. ViÌ khaÌ nÄng tuÌ chaÌ£y bêÌn hay ko phuÌ£ thuộc vaÌo tiÌnh traÌ£ng kiÌn hay hÆ¡Ì. NêÌu biÌ£ hÆ¡Ì thiÌ seÌ khiêÌn Compressor luôn chaÌ£y Æ¡Ì tiÌnh traÌ£ng quaÌ taÌi, nêÌu xaÌy ra quaÌ lâu thiÌ bộ cÆ¡ bên trong Compressor seÌ nhanh choÌng hao moÌn khiêÌn tuÌ keÌm laÌ£nh vaÌ dâÌn .... chaÌy maÌt dây hoÄÌ£c yêÌu bÆ¡m

KiÌch thÆ°Æ¡Ìc phoÌng tÆ°Æ¡ng Æ°Ìng vÆ¡Ìi công suâÌt maÌy

* TiÌnh troÌn vÆ¡Ìi phoÌng không biÌ£ noÌng, không biÌ£ thoaÌt nhiệt. KhaÌ nÄng giÆ°Ì nhiệt trong phoÌng laÌ tôÌi Äa, iÌt thiêÌt biÌ£ phaÌt nhiệt.
- 30-35 m3 = 1.0HP
- 45-55 m3 = 1.5HP (trên thÆ°Ì£c tÃªÌ chiÌ laÌ 1.25HP)
- 75-90 m3 = 2.0HP (trên thÆ°Ì£c tÃªÌ chiÌ laÌ 1.75HP)

* ÄôÌi vÆ¡Ìi phoÌng biÌ£ aÌnh nÄÌng ban trÆ°a chiêÌu trÆ°Ì£c tiêÌp thiÌ lÆ°Æ¡Ì£ng nhiệt tiêu hao ÄoÌ laÌ mâÌt gâÌn nhÆ° 0.5HP. Cho nên cuÌng vÆ¡Ìi diện tiÌch phoÌng theo quy chuâÌn ban ÄâÌu ta cộng thêm 0.5HP
- 30-35 m3 = 1.0HP + 0.5HP = 1.5HP
- 45-55 m3 = 1.5HP (trên thÆ°Ì£c tÃªÌ chiÌ laÌ 1.25HP) + 0.5HP = 2.0HP
- 75-90 m3 = 2.0HP (trên thÆ°Ì£c tÃªÌ chiÌ laÌ 1.75HP) + 0.5HP = 2.5HP

----------------------------------------------
NhÆ°Ìng ÄiêÌu không nên, không câÌn thiêÌt phaÌi laÌm khi sÆ°Ì duÌ£ng maÌy laÌ£nh
1. Khi maÌy laÌ£nh hoaÌ£t Äộng tuyệt ÄôÌi không nên bật quaÌ£t huÌt gioÌ, trÆ°Ì trÆ°Æ¡Ìng hÆ¡Ì£p phoÌng biÌ£ hôi, coÌ muÌi laÌ£. Khi hêÌt muÌi thiÌ nên tÄÌt quaÌ£t huÌt gioÌ ngay. Do khaÌ nÄng laÌm laÌ£nh cuÌa maÌy chiÌ coÌ giÆ¡Ìi haÌ£n laÌm laÌ£nh dâÌn không khiÌ ngay taÌ£i phoÌng, cho nên lÆ°Æ¡Ì£ng khiÌ noÌng trong phoÌng ÄÆ°Æ¡Ì£c laÌ£nh dâÌn khi không khiÌ ÄÆ°Æ¡Ì£c giÆ°Ì kiÌn.
2. Khi maÌy hoaÌ£t Äộng traÌnh bật quaÌ£t baÌn, quaÌ£t trâÌn. ViÌ hÆ¡i laÌ£nh luôn nÄÌm Æ¡Ì bên dÆ°Æ¡Ìi ( theo quy luật laÌ£nh luôn Æ¡Ì dÆ°Æ¡Ìi, khiÌ noÌng Æ¡Ì trên) vaÌ hÆ¡i laÌ£nh ngaÌy caÌng ÄÆ°Æ¡Ì£c dôÌn vÃªÌ bên dÆ°Æ¡Ìi (ngay chÃ´Ì ta ngôÌi) thiÌ baÌ£n seÌ caÌm nhận ÄÆ°Æ¡Ì£c laÌ£nh ngay. HÆ¡n laÌ quaÌ£t thôÌi laÌm xaÌo trộn khiÌ noÌng laÌ£nh khiêÌn miÌnh seÌ không coÌ caÌm giaÌc laÌ£nh buôÌt khi không bật quaÌ£t.

----------------------------------------------
KhoaÌng caÌch an toaÌn, quy chuâÌn ôÌng maÌy chaÌ£y ôÌn ÄiÌ£nh giÆ°Ìa UnitIndoor vaÌ Outdoor
1. Äộ cao chênh lệch nhau giÆ°Ìa Indoor vaÌ Outdoor laÌ +/- 5-7m
2. ChiêÌu daÌi ôÌng ÄôÌng nôÌi khoaÌng caÌch giÆ°Ìa Indoor vaÌ Outdoor không biÌ£ thâÌt thoaÌt nhiệt hao phiÌ trên ÄÆ°Æ¡Ìng ôÌng tÆ°Ì 3-5m. NêÌu keÌo daÌi 10m thiÌ mÆ°Ìc tiêu hao công suâÌt laÌ£nh seÌ biÌ£ giaÌm tÆ°Ì 15-30% tuyÌ theo mÆ°Ìc caÌch nhiệt tôÌt cuÌa ÄÆ°Æ¡Ìng ôÌng.
3. ÃÌng ÄôÌng theo quy chuâÌn cho công suâÌt maÌy tÆ°Æ¡ng Æ°Ìng : (nêÌu Äi sai seÌ xaÌy ra tiÌnh traÌ£ng maÌy chaÌ£y không ôÌn ÄiÌ£nh, cuÌ£ thÃªÌ laÌ keÌm laÌ£nh)
+ ÃÌng cho 1.0HP : chuâÌn 6 + 10 (seÌ coÌ hiÌnh minh hoaÌ£ cuÌ thêÌ)
+ ÃÌng cho 1.5HP - 2.0HP : chuâÌn 6 + 12 (seÌ coÌ hiÌnh minh hoaÌ£ cuÌ thêÌ)

Phân câÌp châÌt lÆ°Æ¡Ì£ng maÌy laÌ£nh - tuÌ laÌ£nh theo tÆ°Ìng haÌng.
* VÃªÌ maÌy laÌ£nh â (Update theo thá»±c tế hiá»n nay ~ 2012)
1. Cao câÌp :
- Panasonic : chá» nên sá»­ dụng dòng Non-Inverter 1.0HP và 2.0HP , 2.5HP . Inverter của Panasonic gặp rất nhiá»u lá»i trong vấn Äá» kÄ© thuật cÅ©ng nhÆ° khái niá»m âÄn bá»tâ của hãng Äá» ra.
- Toshiba : sá»± lá»±a chá»n Best Choice sá» 1 cho Non-Inverter lẫn Inverter (hạn chế sá»­ dụng 1.5HP Non-inverter vì công suất thá»±c chá» là 1.25HP)
- Carrier : chất lượng dòng Non-Inverter của hãng này là Toshiba chá» khác là Design khác vá» cấu tạo bên ngoài ra chữ Carrier thôi. Do Äó nếu bạn ghiá»n Toshiba mà muá»n tiết kiá»m 1 ít thì hãy chá»n Carrier (tất nhiên là chá» trong phạm vi máy Non-Inverter mà thôi)
- Daikin : sá»± lá»±a chá»n hợp túi tiá»n nhất cho dòng Non-Inverter 1.5HP và dòng Inverter R410a . (Không nên mua dòng InverterR22 vì Äây là công nghá» cÅ© có khả nÄng vẫn hành không êm và tiết kiá»m Äiá»n bằng dòng InverterR410a).
2. Trung bình :
- LG : sá»±a lá»±a chá»n cho mẫu mã bắt mắt và thÆ°Æ¡ng hiá»u á»n Äá»nh của Korea. Chất lượng á» mức tÆ°Æ¡ng Äá»i cho mức vẫn hành 1-2 nÄm Äầu an toàn.
- Mitsubishi Heavy / Electric : chất lượng á»n Äá»nh cho dòng 2.0HP trá» Äi. DÆ°á»i công suất này máy Äược Äánh giá chất lượng kém, ko á»n Äá»nh, cụ thá» là Äá» lạnh và tuá»i thá» máy thấp nếu xét vá» mức âcao cấpâ
- Sharp : thÆ°á»ng sá»­ dụng linh kiá»n chủ Äạo là của Panasonic nên nói Sharp là Panasonic cÅ©ng chẳng sai. NhÆ°ng vá» kÄ© thuật cấu tạo thì Sharp vẫn ÄÆ°a ra 1 sá» linh kiá»n Äá»c quyá»n nên cÅ©ng chính vì Äó mà có sá»± thay thế linh kiá»n hÆ¡i khó khÄn. Ãt nhiá»u Sharp vẫn nằm trong list máy lạnh thÆ°Æ¡ng hiá»u lá»n và chất lượng có thá» yên tâm vá»i sá» tiá»n bá» ra (có thá» gá»i là tiá»n ít hiá»u nÄng cao là Äây â chí ít cÅ©ng Än Äứt thÆ°Æ¡ng hiá»u Korea)

3. Bình dân há»c vụ :
- Các hiá»u còn lại nhÆ° Midea â Reetech â Funiki â Nagakawa v.v⦠thì Äá»u là thuá»c của tập Äoàn China sá» hữu gá»c. Viá»t Nam chá» Äặt gia công Äem vá» lên thÆ°Æ¡ng hiá»u mà thôi. Cụ thá» nhất là Midea là công ty mẹ và nó luôn có giá tá»t nhất trong nhóm này. Chất lượng thì xài trong bảo hành 01 nÄm Äầu không có gì phàn nàn nhÆ°ng khi bảo trì Äá»nh kì thÆ°á»ng xuyên sẽ xảy ra nhiá»u vấn Äá» phát sinh không Äáng có .
**ÄiêÌu toÌm laÌ£i laÌ "ai ÄaÌ tÆ°Ìng xaÌi qua doÌng cao cấp thiÌ seÌ hiá»u Äược cảm giác lạnh nhanh và mức á»n Äá»nh. Do Äó sẽ không bao giÆ¡Ì chiÌ£u xaÌi haÌng xuôÌng câÌp hÆ¡n 1 bậc ... "

* VÃªÌ tuÌ laÌ£nh :

1. Cao câÌp : 2 truÌm chuyên taÌ£i 2 quôÌc gia

- Trùm chuyên của Châu Ãu là Electrolux : thÆ°Æ¡ng hiá»u lá»n Äến từ Thụy Äiá»n. Äa phần Made in Thailand, nay Thailand ngập úng rá»i ko biết nhà máy làm á» Äâu. Tình hình nghi vấn là á» China là nhiá»u. Model gu thẩm mỹ của Electrolux chủ Äạo là màu trắng và bạch kim, vá»i thiết kế của Châu Ãu thì thôi khá»i nói vá» mẫu mã sang trá»ng. Công suất tủ thì luôn á» mức Äúng và dÆ° tải so vá»i dung tích tủ nên do Äó mà Äá» bá»n của tủ rất cao (nên cÅ©ng trả tiá»n Äiá»n nhiá»u luôn).
- Trùm chuyên của Japan là Hitachi : thÆ°Æ¡ng hiá»u chuyên sản xuất tủ lạnh hàng Äầu của Japan. Các chi tiết linh kiá»n Äá»u là Made in Japan và Äược lắp ráp á» Thailand hoặc VN (tùy theo model). Do hàng Châu à nên các model tủ dá»±a trên tính cá» Äiá»n và mang tính thá»±c tế rất nhiá»u. Thành ra mẫu mã của Hitachi Äược bình chá»n phần Äông là thô và xấu so vá»i các hãng khác. Tuy nhiên Äiá»u không thá» bàn cãi Äược là chất lượng của Hitachi quá Æ° là tuyá»t vá»i.

2. MâÌu maÌ ÄeÌ£p, châÌt lÆ°Æ¡Ì£ng ÄÆ°Æ¡Ì£c ÄaÌnh giaÌ râÌt cao, an tâm cho sÆ°Ì duÌ£ng lâu daÌi. SÆ°Ì£ lÆ°Ì£a choÌ£n cho 2 cÆ°Ìa loaÌ£i không ÄoÌng tuyêÌt :
- Toshiba (model nhoÌ ÄêÌu Made in Việt Nam)
3. MâÌu maÌ ÄeÌ£p, châÌt lÆ°Æ¡Ì£ng tÆ°Æ¡ng ÄôÌi trong phaÌ£m vi tuÌi tiêÌn eo heÌ£p. TiÌnh ÄôÌng loaÌ£i caÌ 2 ÄoÌng tuyêÌt vaÌ không ÄoÌng tuyêÌt
- Sanyo : tuy là của China nhÆ°ng vẫn giữ Äược Compressor chuyên của hãng Sanyo Japan trÆ°á»c Äây
- Hitachi : tâÌm 180lit nhÆ°ng mâÌu maÌ xâÌu hÆ¡n so vÆ¡Ìi Toshiba
4. LoaÌ£i tuÌ cho giaÌ reÌ daÌnh cho mua sÃ´Ì lÆ°Æ¡Ì£ng :
- Deawoo
- LG
- Samsung
- Tên laÌ£ ( haÌng TaÌu) (vd : InterNational â Alaska â Funiki v.vâ¦)
* Note : vÃªÌ mua tuÌ cho gia ÄiÌnh nên choÌ£n loaÌ£i không ÄoÌng tuyêÌt vaÌ coÌ công suâÌt tuÌ >110W, tệ nhâÌt phaÌi 100W laÌ OK. ÄÆ¡n giaÌn laÌ khaÌ nÄng tuÌ coÌ thÃªÌ chiÌ£u taÌi cao vaÌo muÌa lÃªÌ têÌt, nheÌt ÄÃ´Ì Än kiÌn miÌt maÌ tuÌ vâÌn laÌ£nh, vâÌn Äông ÄaÌ, ko hÆ° hoÌng giÌ hêÌt :votay:

CaÌc loaÌ£i Gas vaÌ tâÌm aÌnh hÆ°Æ¡Ìng cuÌa Gas

- Hiện nay coÌ râÌt nhiêÌu loaÌ£i Gas ÄÆ°Æ¡Ì£c Æ°Ìng duÌ£ng cho nhiêÌu loaÌ£i khaÌc nhau. Vd : Gas cho tuÌ câÌp Äông, tuÌ laÌ£nh, ÄiêÌu hoaÌ v.v.... SÄÌn tiện miÌnh liệt kê 1 sÃ´Ì loaÌ£i Gas phÃ´Ì thông thÆ°Æ¡Ìng gÄÌ£p nhâÌt.
1. Gas 12 ( R12 ) : coÌ triÌ£ sÃ´Ì neÌn laÌ 88-90 Psi Æ¡Ì nhiệt Äộ 30*C
- LaÌ loaÌ£i gas duÌng phÃ´Ì biêÌn nhâÌt trong caÌc loaÌ£i tuÌ laÌ£nh ÄÆ¡Ìi cuÌ. TiÌnh châÌt hoaÌ hoÌ£c coÌ Toxic (Äộc) nheÌ£. GÄÌ£p lÆ°Ìa xuÌc taÌc gây chaÌy coÌ lÆ°Ìa maÌu xanh laÌ vaÌ toaÌ muÌi râÌt hÄÌc (biÌnh thÆ°Æ¡Ìng hiÌt phaÌi cuÌng thâÌy hôi rôÌi). CoÌ thÃªÌ gây choaÌng vaÌ nhÆ°Ìc ÄâÌu nêÌu hiÌt nhiêÌu.
- Do tiÌnh châÌt Äộc haÌ£i vaÌ gây nguy hiêÌm cho tâÌng Ozon nên hiện nay ÄaÌ coÌ nhiêÌu loaÌ£i Gas thay thÃªÌ cho R12 Vd : R134a, Mr.86, Mr.88
2. Gas 22 ( R22 ) : coÌ triÌ£ sÃ´Ì neÌn laÌ 158-160 Psi Æ¡Ì nhiệt Äộ 30*C
- LaÌ loaÌ£i gas duÌng phÃ´Ì biêÌn trong maÌy laÌ£nh, maÌy ÄiêÌu hoaÌ hiện nay. CoÌ tiÌnh châÌt Toxic nheÌ£ tuy nhiên nêÌu chaÌy seÌ gây Äộc khi hiÌt phaÌi. Gây haÌ£i cho tâÌng Ozon vaÌ dâÌn ÄÆ°Æ¡Ì£c thay thÃªÌ bÄÌng loaÌ£i GasR410a. Tuy nhiên vÃªÌ giaÌ thaÌnh cho maÌy ÄôÌng bộ thay thÃªÌ R22 = R410a naÌy coÌn quaÌ mÄÌc nên chÆ°a thÃªÌ ÄaÌ£i traÌ ÄÆ°Æ¡Ì£c.
3. Gas134a (R134a) : laÌ loaÌ£i Gas thay thÃªÌ cho R12. Cho nên coÌ triÌ£ sÃ´Ì neÌn tÆ°Æ¡ng ÄÆ°Æ¡ng ~ 90Psi at 30*C
- DuÌng phÃ´Ì biêÌn cho nhiêÌu loaÌ£i tuÌ laÌ£nh dân duÌ£ng hiện nay. Do biÌ£ raÌng buộc vÃªÌ an toaÌn môi trÆ°Æ¡Ìng nên caÌc tuÌ duÌng R12 giÆ¡Ì Äây thay thÃªÌ bÄÌng loaÌ£i R134a
4. Gas 410a ( R410a ) : laÌ loaÌ£i Gas không gây Äộc, ko aÌnh hÆ°Æ¡Ìng tÆ¡Ìi tâÌng Ozon. Hiện nay miÌnh chiÌ thâÌy Æ°Ìng duÌ£ng cuÌa R410a trong caÌc loaÌ£i maÌy ÄiêÌu hoaÌ Inverter laÌ chuÌ yêÌu. CoÌn caÌc loaÌ£i phÃ´Ì thông thÆ°Æ¡Ìng (Non-Inverter) thiÌ chÆ°a thâÌy xaÌi R410a naÌy.
-TriÌ£ sÃ´Ì neÌn cuÌa R410a so vÆ¡Ìi R22 laÌ 1.6 => lâÌy triÌ£ sÃ´Ì neÌn cuÌa R22 nhân cho 1.6 laÌ ra triÌ sÃ´Ì neÌn R410a (160 x 1.6 = 256 psi )
5. Gas 404 (R404) : duÌng trong tuÌ câÌp Äông. ÄÆ°Æ¡Ì£c thiêÌt kÃªÌ daÌnh riêng aÌp duÌ£ng cho nhu câÌu laÌm Äông Æ¡Ì nhiệt Äộ âm sâu hÆ¡n thiêÌt biÌ£ Äông xaÌi R12 vaÌ R134a.
6. Gas R600 : sá»­ dụng trong tủ lạnh dòng cao cấp hiá»n nay. Äược ứng dụng trong các tủ lạnh loại Inverter, Äem lại hiá»u quả giữ lạnh lâu hÆ¡n, tiết kiá»m Äiá»n hÆ¡n so vá»i dòng Gas cÅ© trÆ°á»c Äó là R12 và R134a

-------------------- Thông tin chi tiêÌt hÆ¡n nhÆ° công thÆ°Ìc hoaÌ hoÌ£c, nhiệt Äộ âm cuÌa tÆ°Ìng loaÌ£i Gas seÌ ÄÆ°Æ¡Ì£c cập nhật sau ^^ ----------------------

1. Do Gas laÌ thaÌnh phâÌn laÌm laÌ£nh cuÌa thiêÌt biÌ£ cho nên châÌt lÆ°Æ¡Ì£ng cuÌa Gas cuÌng aÌnh hÆ°Æ¡Ìng tÆ¡Ìi Äộ laÌ£nh. VÆ¡Ìi loaÌ£i Gas coÌ châÌt lÆ°Æ¡Ì£ng tôÌt seÌ laÌm cho maÌy chaÌ£y laÌ£nh sâu hÆ¡n, maÌy nheÌ£ taÌi hÆ¡n cuÌng ÄôÌng nghiÌa vÆ¡Ìi việc tiêÌt kiệm Äiện hÆ¡n.
2. TaÌc duÌ£ng cuÌ£ thÃªÌ vaÌ caÌch hiêÌu ÄÃªÌ so saÌnh tÆ°Ìng loaÌ£i Gas :
+ VÆ¡Ìi cuÌng 1 loaÌ£i Gas nhÆ°ng không cuÌng 1 nhaÌ saÌn xuâÌt laÌm ra thiÌ châÌt lÆ°Æ¡Ì£ng ÄaÌ khaÌc nhau. NoÌi dÃªÌ hiêÌu hÆ¡n vd nhÆ° cuÌng 1 tên loaÌ£i Beer nhÆ°ng ta coÌ râÌt nhiêÌu haÌng laÌm Beer nhÆ° "SaÌi goÌn, Ken, Tiger v.v..."
+ NhaÌ saÌn xuâÌt Gas coÌ châÌt lÆ°Æ¡Ì£ng xiÌ£n nhâÌt hiện nay (theo miÌnh biêÌt vaÌ thÆ°Ì nghiệm nhiêÌu loaÌ£i vaÌ so saÌnh chung vÆ¡Ìi nhau). Cho Äộ laÌ£nh cÆ°Ì£c sâu, laÌm cho maÌy chaÌ£y êm hÆ¡n, maÌy chaÌ£y tiêÌt kiệm Äiện hÆ¡n. DâÌn ÄâÌu khu vÆ°Ì£c laÌ Dupont cuÌa USA ! Không ÄôÌi thuÌ cho loaÌ£i Gas xiÌ£n nhâÌt hiện nay. Tuy nhiên hiá»n nay Dupont nhái của China Äại trà có chất lượng rất kém nên Äược sá»­ dụng thay thế tạm thá»i là HoneyWell của USA
+ Theo sau ÄoÌ laÌ một sÃ´Ì haÌng vÆ¡Ìi châÌt lÆ°Æ¡Ì£ng thâÌp hÆ¡n nhÆ°ng ÄÆ°Æ¡Ì£c sÃ´Ì Äông Æ°a chuộng do giaÌ thaÌnh reÌ hÆ¡n nhiêÌu so vÆ¡Ìi Dupont. ÄÆ°Æ¡Ì£c liệt kê vaÌi tên tuôÌi Gas nhÆ° sau : Forance , Snowice, Sunair, R22 or 12 cuÌa Indian (noname, chiÌ coÌ ghi trên voÌ chai laÌ R12 hoÄÌ£c 22 rôÌi coÌ thêm chÆ°Ì Made in Indian. Không xaÌc ÄiÌ£nh ÄÆ°Æ¡Ì£c cuÌa haÌng naÌo) . NêÌu so saÌnh trong 4 loaÌ£i Gas trung biÌnh naÌy thiÌ mÆ°Ìc Äộ tôÌt ÄÆ°Æ¡Ì£c tiÌnh nhÆ° sau : 1. Forance, 2. Snowice, 3. Made In Indian 4. SunAir
+ BeÌo nhâÌt laÌ loaÌ£i Gas cuÌ ÄÆ°Æ¡Ì£c taÌi chÃªÌ laÌ£i (Gas ÄÆ°Æ¡Ì£c sÆ°Ì duÌ£ng rôÌi ÄÆ°Æ¡Ì£c loÌ£c laÌ£i). ViÌ laÌ ÄaÌ qua sÆ°Ì duÌ£ng vaÌ taÌi chÃªÌ nên châÌt lÆ°Æ¡Ì£ng biÌ£ giaÌm tÆ¡Ìi mÆ°Ìc ko thÃªÌ biÌnh luận thêm giÌ ÄÆ°Æ¡Ì£c nÆ°Ìa. DiÌnh phaÌi loaÌ£i Gas naÌy thiÌ maÌy laÌ£nh keÌm, chaÌ£y râÌn (do phaÌi naÌ£p quaÌ nhiêÌu lÆ°Æ¡Ì£ng Gas khiêÌn maÌy biÌ£ tiÌnh traÌ£ng iÌ), chaÌ£y mÆ°Ìc Ampe cao nên hao Äiện hÆ¡n.
+ CaÌi cuôÌi cuÌng coÌ thÃªÌ biÌnh luận cho sÆ°Ì£ khaÌc biệt vÃªÌ caÌc haÌng laÌm Gas vÆ¡Ìi nhau laÌ tiÌ lệ chênh lệch Äộ laÌ£nh cuÌa nhau dao Äộng tÆ°Ì mÆ°Ìc 5-20% . CuÌ£ thÃªÌ hÆ¡n khi ÄÆ°Æ¡Ì£c sÆ°Ì duÌ£ng thiÌ mÆ°Ìc taÌi Ampe giaÌm tÆ°Ì 0,5 - 1Ampe => giaÌm khaÌ nÄng hao phiÌ tôÌi Äa P = U x I ~ 220vol x 1Ampe = 220W cho 1h tiêu thuÌ£
=> KêÌt luận :
- Gas laÌ 1 loaÌ£i hôÌn hÆ¡Ì£p khiÌ vaÌ coÌ sÆ°Ì£ "hao moÌn" hay coÌn goÌ£i laÌ mâÌt dâÌn khaÌ nÄng laÌm laÌ£nh khi xaÌi vÃªÌ lâu. TuôÌi thoÌ£ trung biÌnh cho 1 lâÌn xaÌi Gas nÄÌm trong khoaÌng 2-3 nÄm laÌ Äộ laÌ£nh giaÌm Äi ÄaÌng kêÌ.
- CaÌch nhận biêÌt vaÌ tiÌ lệ ngÆ°Æ¡Ìi xaÌi Gas xiÌ£n laÌ râÌt thâÌp do Gas thuộc vÃªÌ bộ phận kiÌ thuật vaÌ giaÌ thaÌnh chênh lệch nhau khaÌ nhiêÌu nên sÃ´Ì Äông dân kiÌ thuật chiÌ duÌng loaÌ£i Gas phÃ´Ì thông maÌ thôi. Tuy nhiên nêÌu trong vaÌi trÆ°Æ¡Ìng hÆ¡Ì£p ÄÄÌ£c biệt nêÌu câÌn thiêÌt thiÌ vâÌn coÌ ngÆ°Æ¡Ìi xaÌi Gas xiÌ£n. NhâÌt vâÌn laÌ Dupont .... chÆ°a coÌ ÄôÌi thuÌ
Nguồn từ : www.suadienlanh.org

Trung Tâm Bảo Hành Tủ Lạnh Side By Side Tại Hà Ná»i , Vá» Sinh Äèn Trang Trí Tại Nhà Hà Ná»i , Tháo Lắp Äiá»u Hòa Tại Nhà á» Hà Ná»i , Sá»­a Tủ lạnh Toshiba Tại Nhà Hà Ná»i , Trung Tâm Bán Máy Lá»c NÆ°á»c giá rẻ , Chuyên Sá»­a máy giặt LG Tại Nhà Hà Ná»i , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c KANGAROO Tại Nhà , Sá»­a Máy Giặt Electrolux Tại Nhà , Thay quả lá»c NÆ°á»c Kangaroo Tại Nhà , Thay Lõi Lá»c Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Nhà , Chuyên Sá»­a Ti Vi Led, Lcd Tại Mỹ Äình , Sá»­a Máy Giặt Tại Nhà , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Nhà , Sá»­a Lò Vi Sóng Tại Nhà , Sá»­a Tủ Lạnh Tại Nhà , Sá»­a Bình Nóng Lạnh Tại Nhà , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Hà Ná»i , Nạp Ga BÆ¡m Ga Äiá»u Hòa Tại Nhà , Bảo Dưỡng Äiá»u Hòa Tại Nhà , Sá»­a Äiá»u Hòa Tại Nhà,Hà Ná»i ,

Trung Tâm Điện Lạnh Bách Khoa

Địa chỉ : K8 Bách Khoa - Hà Nội
Điện thoại: (04)85.874.233 | HotLine: 094.353.9969 | Website: www.suadienlanh.org
 
Cơ sở 1 : K8 Bách Khoa
Điện thoại : 094.353.9969

Cơ sở 2 : C5 Thanh Xuân
Điện thoại : (04)85.874.233
Cơ sở 3 : C21 Cát Linh
Điện thoại : (04)85.874.224

Cơ sở 4 :286 Cầu Giấy
Điện thoại : (04)85.874.232
Cơ sở 5 : 173 Hoàng Hoa Thám
Điện thoại : (04)85.872.378

Cơ sở 6 :39 Hai Bà Trưng
Điện thoại : (04)85.874.225

© Copyright 2011-2012 Suadienlanh.org by INFOTEAM

Đống Đa Thành Lập và Phát Triển By Hạo Nam - Tel: 0972252388 - Email: haonam.it@gmail.com