Trang chủ    |     Giá»i thiá»u    |     Tin tức    |     Khách hàng    |     Tin Tức    |     Tuyá»n dụng    |     Khuyến mãi    |     Liên hệ  
DANH MỤC DỊCH VỤ
TÌM KIẾM
 
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
ĐỐI TÁC
Từ 17/2 miá»n thu lá» phí chứng minh nhân dân

Theo thông tÆ° má»i, lá» phí cấp chứng minh nhân dân khi ÄÄng ký lần Äầu, cấp má»i, thay má»i theo quy Äá»nh của cÆ¡ quan nhà nÆ°á»c sẽ Äược miá»n.

Bá» Tài chính vừa ban hành thông tÆ° 02 hÆ°á»ng dẫn vá» phí và lá» phí thuá»c thẩm quyá»n quyết Äá»nh của Há»i Äá»ng nhân dân tá»nh, thành phá» trá»±c thuá»c trung Æ°Æ¡ng, có hiá»u lá»±c thi hành từ ngày 17/2.

Theo Äó, Äá»a phÆ°Æ¡ng không Äược thu những khoản phí, lá» phí có tên trong Pháp lá»nh phí, lá» phí, nhÆ°ng Äược miá»n thu theo quy Äá»nh của Thủ tÆ°á»ng Chính phủ, Äó là: phí an ninh, trật tá»±; phí phòng chá»ng thiên tai; lá» phí há» tá»ch, há» khẩu, chứng minh nhân dân, lá» phí Äá»a chính; phí xây dá»±ng.

Sau ngày 17/2,  lá» phí cấp chứng minh nhân dân khi ÄÄng ký lần Äầu, cấp má»i, thay má»i theo quy Äá»nh của cÆ¡ quan nhà nÆ°á»c có thẩm quyá»n Äược miá»n.

TrÆ°á»ng hợp thá»±c hiá»n cấp chứng minh nhân dân bằng công nghá» má»i sẽ thá»±c hiá»n theo Thông tÆ° sá» 155/2012/TT-BTC ngày 20/9/2012 của Bá» Tài chính.

Không quy Äá»nh mức tá»i Äa phí trông, giữ xe

CÅ©ng theo Thông tÆ° 02 thì mức phí trông giữ xe Äạp, xe máy, ô tô sẽ do UBND tá»nh quy Äá»nh mức thu cụ thá» và sá»­ dụng thá»ng nhất trong cả tá»nh. Tuy nhiên, nếu Äiá»m, bãi trông, giữ xe không do Nhà nÆ°á»c Äầu tÆ° thì không quy Äá»nh mức tá»i Äa, chá» quy Äá»nh mức tá»i Äa tại các Äiá»m, bãi trông, giữ xe công cá»ng ngoài trá»i và do Nhà nÆ°á»c Äầu tÆ°.

Mức thu phí lượt ban ngày Äá»i vá»i xe Äạp không quá 2.000 Äá»ng/lượt, xe máy 4.000 Äá»ng/lượt. Äá»i vá»i ô tô thì tùy theo sá» ghế hoặc tải trá»ng của xe nhÆ°ng cÅ©ng không quá 20.000 Äá»ng/lượt. Riêng Äá»i vá»i Äô thá» loại Äặc biá»t, mức thu có thá» cao hÆ¡n nhÆ°ng cÅ©ng không Äược quá 40.000 Äá»ng/lượt.

Mức thu phí trông, giữ ban Äêm có thá» cao hÆ¡n mức thu phí ban ngày nhÆ°ng tá»i Äa không quá hai lần phí ngày. Äặc biá»t, Äá»i vá»i các Äiá»m, bãi trông giữ á» các bá»nh viá»n, trÆ°á»ng há»c, chợ⦠là những nÆ¡i có nhiá»u nhu cầu trông giữ phÆ°Æ¡ng tiá»n thì mức thu phí phải thấp hÆ¡n các nÆ¡i khác.

Äá»i vá»i những Äiá»m Äá», bãi trông giữ phÆ°Æ¡ng tiá»n không do Nhà nÆ°á»c Äầu tÆ° thì tùy tình hình kinh tế xã há»i từng thá»i kỳ và khả nÄng của ngÆ°á»i ná»p phí mà quy Äá»nh mức thu cho phù hợp.

Phí thẩm Äá»nh cấp quyá»n sá»­ dụng Äất

Theo quy Äá»nh, phí thẩm Äá»nh cấp quyá»n sá»­ dụng Äất chỠáp dụng Äá»i vá»i trÆ°á»ng hợp cÆ¡ quan nhà nÆ°á»c có thẩm quyá»n tiến hành thẩm Äá»nh Äá» giao Äất, cho thuê Äất và Äá»i vá»i trÆ°á»ng hợp chuyá»n quyá»n sá» hữu nhà gắn liá»n vá»i quyá»n sá»­ dụng Äất. Tùy thuá»c vào diá»n tích, tính chất phức tạp của há» sÆ¡ cấp quyá»n sá»­ dụng Äất và các Äiá»u kiá»n cụ thá» của Äá»a phÆ°Æ¡ng mà áp dụng mức thu khác nhau cho phù hợp, bảo Äảm nguyên tắc mức thu Äá»i vá»i Äất làm nhà á» thấp hÆ¡n Äất sá»­ dụng vào mục Äích sản xuất, kinh doanh, mức thu cao nhất không quá 7,5 triá»u Äá»ng/há» sÆ¡.

Tùy thuá»c vào tình hình cụ thá» của từng Äá»a phÆ°Æ¡ng vá» viá»c quản lý, sá»­ dụng hè ÄÆ°á»ng, lòng lá» ÄÆ°á»ng, bến bãi, mặt nÆ°á»c  mà Äá»a phÆ°Æ¡ng quy Äá»nh mức thu phí theo lượt, doanh thu và diá»n tích sá»­ dụng cho phù hợp.

Thông tÆ° 02 của Bá» Tài chính cÅ©ng quy Äá»nh thá»ng nhất má»t mức thu Äá»i vá»i ngÆ°á»i Viá»t Nam và ngÆ°á»i nÆ°á»c ngoài khi tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lá»ch sá»­, công trình vÄn hóa. Cụ thá», mức thu Äá»i vá»i ngÆ°á»i lá»n không quá 40.000 Äá»ng/lần/ngÆ°á»i; trẻ em mức thu không quá 20.000 Äá»ng/lần/ngÆ°á»i. Giảm 50% mức phí Äá»i vá»i ngÆ°á»i khuyết tật nặng, ngÆ°á»i cao tuá»i từ Äủ 60 tuá»i trá» lên và ngÆ°á»i Äược hÆ°á»ng chính sách Æ°u Äãi hÆ°á»ng thụ vÄn hóa theo quy Äá»nh.

Mức phí Äá»i vá»i viá»c ÄÄng ký há» tá»ch tại UBND cấp xã ban hành tại thông tÆ° 02/2014/TT-BTC:

-Khai sinh, khai tá»­ và các viá»c ÄÄng ký há» tá»ch khác: không quá 8.000 Äá»ng

-Kết hôn: không quá 30.000 Äá»ng

-Nhận cha, mẹ con; cấp lại bản chính giấy khai sinh: không quá 15.000 Äá»ng.

-Xác Äá»nh lại giá»i tính, dân tá»c, Äiá»u chá»nh há» tá»ch: không quá 28.000 Äá»ng.

Mức phí thu tại UBND cấp tá»nh:

Khai sinh: không quá 75.000 Äá»ng

Kết hôn; nhận con ngoài giá thú: không quá 1.500.000 Äá»ng

Các viá»c ÄÄng ký há» tá»ch khác: không quá 75.000 Äá»ng.

Miá»n lá» phí há» tá»ch khi ÄÄng ký lần Äầu Äá»i vá»i khai sinh, khai tá»­, kết hôn, thay Äá»i cải chính há» tá»ch Äá»i vá»i ngÆ°á»i dÆ°á»i 14 tuá»i, bá» sung há» tá»ch.

Nguồn từ : www.suadienlanh.org

Trung Tâm Bảo Hành Tủ Lạnh Side By Side Tại Hà Ná»i , Vá» Sinh Äèn Trang Trí Tại Nhà Hà Ná»i , Tháo Lắp Äiá»u Hòa Tại Nhà á» Hà Ná»i , Sá»­a Tủ lạnh Toshiba Tại Nhà Hà Ná»i , Trung Tâm Bán Máy Lá»c NÆ°á»c giá rẻ , Chuyên Sá»­a máy giặt LG Tại Nhà Hà Ná»i , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c KANGAROO Tại Nhà , Sá»­a Máy Giặt Electrolux Tại Nhà , Thay quả lá»c NÆ°á»c Kangaroo Tại Nhà , Thay Lõi Lá»c Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Nhà , Chuyên Sá»­a Ti Vi Led, Lcd Tại Mỹ Äình , Sá»­a Máy Giặt Tại Nhà , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Nhà , Sá»­a Lò Vi Sóng Tại Nhà , Sá»­a Tủ Lạnh Tại Nhà , Sá»­a Bình Nóng Lạnh Tại Nhà , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Hà Ná»i , Nạp Ga BÆ¡m Ga Äiá»u Hòa Tại Nhà , Bảo Dưỡng Äiá»u Hòa Tại Nhà , Sá»­a Äiá»u Hòa Tại Nhà,Hà Ná»i ,

Trung Tâm Điện Lạnh Bách Khoa

Địa chỉ : K8 Bách Khoa - Hà Nội
Điện thoại: (04)85.874.233 | HotLine: 094.353.9969 | Website: www.suadienlanh.org
 
Cơ sở 1 : K8 Bách Khoa
Điện thoại : 094.353.9969

Cơ sở 2 : C5 Thanh Xuân
Điện thoại : (04)85.874.233
Cơ sở 3 : C21 Cát Linh
Điện thoại : (04)85.874.224

Cơ sở 4 :286 Cầu Giấy
Điện thoại : (04)85.874.232
Cơ sở 5 : 173 Hoàng Hoa Thám
Điện thoại : (04)85.872.378

Cơ sở 6 :39 Hai Bà Trưng
Điện thoại : (04)85.874.225

© Copyright 2011-2012 Suadienlanh.org by INFOTEAM

Đống Đa Thành Lập và Phát Triển By Hạo Nam - Tel: 0972252388 - Email: haonam.it@gmail.com