Trang chủ    |     Giá»i thiá»u    |     Tin tức    |     Khách hàng    |     Tin Tức    |     Tuyá»n dụng    |     Khuyến mãi    |     Liên hệ  
DANH MỤC DỊCH VỤ
TÌM KIẾM
 
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
ĐỐI TÁC
100% mẫu nÆ°á»c á» Mỹ Äình II chứa chất gây ung thÆ°

TrÆ°á»c Äó, trong 2 ngày mùng 2 và 5/7, Trung tâm Y tế dá»± phòng (Sá» Y tế Hà Ná»i) và Viá»n kiá»m nghiá»m ATVSTP quá»c gia Äã tiến hành lấy 14 mẫu nÆ°á»c (bao gá»m nÆ°á»c thô, nÆ°á»c qua xá»­ lý tại Trạm, nÆ°á»c lấy á» há» dân) Äá» xét nghiá»m hàm lượng thạch tín.chính vì vậy ngÆ°á»i dân á» Äâu luôn thay lõi lá»c nÆ°á»c tại nhà Äá» Äảm bảo an toàn

Äến nay, trong 13 mẫu Äược kiá»m tra thì cả 13 mẫu Äá»u có hàm lượng thạch tín vượt ngưỡng cho phép. Chiếu theo Quy chuẩn kỹ thuật quá»c gia vá» chất lượng nÆ°á»c Än uá»ng QCVN 01:2009/BYT do Bá» Y tế ban hành nÄm 2009, giá»i hạn hàm lượng thạch tín cho phép trong nÆ°á»c chá» là 0,01mg/l thì 100% các mẫu nÆ°á»c này Äá»u không an toàn vá» hàm lượng thạch tín.

Cụ thá», hàm lượng thạch tín dao Äá»ng từ 0,018mg/l Äến 0,079mg/l. NhÆ° vậy, các mẫu nÆ°á»c á» Trạm cấp nÆ°á»c Mỹ Äình II có thạch tín vượt ngưỡng từ 2 - gần 8 lần.TrÆ°á»c tình trạng này, Sá» Y tế Hà Ná»i Äá» nghá» Sá» Xây dá»±ng yêu cầu Công ty HUDS dừng hoạt Äá»ng cấp nÆ°á»c của Trạm cấp nÆ°á»c Mỹ Äình II. Trạm cấp nÆ°á»c Mỹ Äình II chá» Äược phép tiếp tục hoạt Äá»ng khi chất lượng nÆ°á»c cung cấp Äảm bảo theo Äúng qui Äá»nh. Trong thá»i gian dừng hoạt Äá»ng, Công ty HUDS có trách nhiá»m Äảm bảo viá»c cung cấp nÆ°á»c Äầy Äủ Äá» ngÆ°á»i dân sá»­ dụng.

TrÆ°á»c Äó, từ ngày 27-30/6 Bá» Y tế Äã tá» chức kiá»m tra, giám sát chất lượng nÆ°á»c tại 16 nhà máy nÆ°á»c và 07 trạm cấp nÆ°á»c trên Äá»a bàn Hà Ná»i, trạm cấp nÆ°á»c khu Äô thá» Nam Äô; chất lượng nÆ°á»c cấp sau Äá»ng há» tại má»t sá» há» gia Äình tại 06 quận ná»i thành vá»i tá»ng sá» mẫu là 196 mẫu (Trong Äó 30 mẫu lấy tại các nhà máy, trạm cấp nÆ°á»c và 166 mẫu lấy tại các há» gia Äình). Kết quả xét nghiá»m mẫu nÆ°á»c cho thấy có má»t sá» mẫu nÆ°á»c không Äạt các chá» tiêu chất lượng theo QCVN 01:2009/BYT.

Kết quả xét nghiá»m tại 16 nhà máy nÆ°á»c và 07 trạm cấp nÆ°á»c Äánh giá 107 chá» tiêu (theo QCVN 01/2009) có 05/107 chá» tiêu không Äạt: Chá» tiêu Asen có 1/20 cÆ¡ sá» cấp nÆ°á»c là trạm cấp nÆ°á»c Mỹ Äình II có ná»ng Äá» cao hÆ¡n 1,82 lần ngưỡng cho phép (xét nghiá»m thá»±c tế 0,0182 mg/L); Chá» tiêu Clo dÆ° (20/20 cÆ¡ sá» cấp nÆ°á»c có ná»ng Äá» cao hÆ¡n ngưỡng cho phép và 150/155 mẫu lấy tại há» gia Äình thấp hÆ¡n ngưỡng cho phép) (mức dao Äá»ng từ 0.02 - 1,33 mg/L); Chá» tiêu Amoni (từ 0,02 - 7,89 mg/L) (có 7/20 cÆ¡ sá» cấp nÆ°á»c và 15/155 mẫu tại há» gia Äình và pecmanganat (2,56 - 9,60 mg/L) (có 12/20 mẫu tại cÆ¡ sá» cấp nÆ°á»c và 40/155 mẫu tại há» gia Äình). Hai chá» tiêu không Äạt này chủ yếu á» khu vá»±c Quận Hoàng Mai); Mangan (0,361 mg/L) (có 1/20 cÆ¡ sá» cấp nÆ°á»c cao hÆ¡n ná»ng Äá» cho phép, tại nhà máy nÆ°á»c SÆ¡n Tây, cÆ¡ sá» 1).

100% mẫu nÆ°á»c á» Mỹ Äình II chứa chất gây ung thÆ° - Ảnh 1

Thạch tín khi thâm nhập hàng ngày vào cơ thỠkỠcả Ỡhàm lượng thấp cũng gây tác nhân ung thư.

Kết quả xét nghiá»m tại Khu Äô thá» Nam Äô: NÆ°á»c cấp từ công ty kinh doanh nÆ°á»c sạch cung cấp Äến bá» chứa của khu Äô thá»: 02 chá» tiêu Clo dÆ° và pecmanganat không Äạt QCVN 01:2009/BYT. NÆ°á»c từ bá» Äến các há» gia Äình: Tại các bá» mái có sá»± tá»n tại của vi sinh vật (coliform và coliform chá»u nhiá»t) á» mức Äá» thấp (dÆ°á»i 50CFU/100ml) và không Äạt chá» tiêu nitrit. Tại há» gia Äình có 4/15 mẫu nÆ°á»c không Äạt chá» tiêu nitrit và 15/15 không Äạt chá» tiêu pecmanganat và clo dÆ°.

Theo Bá» Y tế, viá»c Än nÆ°á»c nhiá»m asen lâu ngày có thá» gây nhiá»u bá»nh lý cho cÆ¡ thá», nhÆ° xuất hiá»n mảng sừng dày trên da, rá»i loạn tiêu hóa, xÆ¡ gan, tÄng huyết áp⦠Asen cÅ©ng là má»t trong những chất Äá»c có thá» gây ung thÆ°.chính vì vậy khi thợ

sá»­a máy lá»c nÆ°á»c tại nhà Äến liên tục xẩy ra hiá»n tượng tắc màng RO vì khi lắp Äặt không lắp thêm á»ng cantrion Äá» làm má»m nÆ°á»c

Theo PGS.TS.BS Nguyá»n Huy Nga, Cục trÆ°á»ng Cục Quản lý môi trÆ°á»ng y tế, Bá» Y tế, các tá»n thÆ°Æ¡ng liên quan Äến sá»­ dụng nÆ°á»c nhiá»m thạch tín Äá» Än uá»ng chủ yếu là nhiá»m Äá»c mạn tính vá»i các triá»u chứng: tiêu chảy hoặc táo bón, ngứa, ná»i ban Äá», niêm mạc tá»n thÆ°Æ¡ng, viêm lợi, viêm há»ng, viêm ÄÆ°á»ng hô hấp trên và viêm màng kết hợp. Các triá»u chứng vá» thần kinh nhÆ° tê cóng, bá»ng da, kiến bò kèm theo run, teo cÆ¡, viêm nhiá»u dây thần kinh. Tá»n thÆ°Æ¡ng da: viêm, loét dày sừng lòng bàn tay, bàn chân, biến Äá»i sắc tá» da, sạm da, rụng tóc, rụng lông và tÄng tá»· lá» ung thÆ° da, phá»i, bàng quang, xÆ°Æ¡ng sàng.

Äá»i vá»i ngÆ°á»i sau khi Än, uá»ng phải má»t lượng lá»n thạch tín từ 0,3 â 30mg sẽ xảy ra nhiá»m Äá»c cấp, các triá»u chứng thÆ°á»ng bá»c lá» trong vòng từ 30 â 60 phút và dẫn tá»i tá»­ vong sau vài giá» hoặc vài ngày. Ngá» Äá»c cấp tính thạch tín thÆ°á»ng bắt Äầu bằng má»t cảm giác thấy vá» kim loại hoặc tá»i, bá»ng rát môi và khó nuá»t. Nôn dữ dá»i có thá» xảy ra sau Äó và có thá» cuá»i cùng dẫn tá»i xuất huyết. Sau khi gây ra hàng loạt vấn Äá» ban Äầu vá»i dạ dày â ruá»t, nhiá»m Äá»c thạch tín có thá» làm ngừng hoạt Äá»ng của nhiá»u cÆ¡ quan, và dẫn Äến gan to, rá»i loạn chuyá»n hóa melamin, tan máu, viêm dây thần kinh ngoại biên.cho nên lõi lá»c nÆ°á»c kangaroo Äảm bảo 1005 loại bá» các thành phàn trên

Sau khi hấp thu thạch tín vào gan, thận, tim, xÆ°Æ¡ng, da, lông, tóc, móng, não và tích lÅ©y má»t phần á» các tá» chức này. 75% Asen hấp thu Äược thải qua thận ra nÆ°á»c tiá»u dÆ°á»i dạng acid dimetylarsinic 65% và acid metylarsonic 20%. Vài phần trÄm thải theo phân trong tuần lá» Äầu tiên. Má»t sỠít thạch tín hấp thu Äược thải ra qua sá»± bong da, lông, tóc, móngâ¦
Nguồn từ : www.suadienlanh.org

Trung Tâm Bảo Hành Tủ Lạnh Side By Side Tại Hà Ná»i , Vá» Sinh Äèn Trang Trí Tại Nhà Hà Ná»i , Tháo Lắp Äiá»u Hòa Tại Nhà á» Hà Ná»i , Sá»­a Tủ lạnh Toshiba Tại Nhà Hà Ná»i , Trung Tâm Bán Máy Lá»c NÆ°á»c giá rẻ , Chuyên Sá»­a máy giặt LG Tại Nhà Hà Ná»i , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c KANGAROO Tại Nhà , Sá»­a Máy Giặt Electrolux Tại Nhà , Thay quả lá»c NÆ°á»c Kangaroo Tại Nhà , Thay Lõi Lá»c Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Nhà , Chuyên Sá»­a Ti Vi Led, Lcd Tại Mỹ Äình , Sá»­a Máy Giặt Tại Nhà , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Nhà , Sá»­a Lò Vi Sóng Tại Nhà , Sá»­a Tủ Lạnh Tại Nhà , Sá»­a Bình Nóng Lạnh Tại Nhà , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Hà Ná»i , Nạp Ga BÆ¡m Ga Äiá»u Hòa Tại Nhà , Bảo Dưỡng Äiá»u Hòa Tại Nhà , Sá»­a Äiá»u Hòa Tại Nhà,Hà Ná»i ,

Trung Tâm Điện Lạnh Bách Khoa

Địa chỉ : K8 Bách Khoa - Hà Nội
Điện thoại: (04)85.874.233 | HotLine: 094.353.9969 | Website: www.suadienlanh.org
 
Cơ sở 1 : K8 Bách Khoa
Điện thoại : 094.353.9969

Cơ sở 2 : C5 Thanh Xuân
Điện thoại : (04)85.874.233
Cơ sở 3 : C21 Cát Linh
Điện thoại : (04)85.874.224

Cơ sở 4 :286 Cầu Giấy
Điện thoại : (04)85.874.232
Cơ sở 5 : 173 Hoàng Hoa Thám
Điện thoại : (04)85.872.378

Cơ sở 6 :39 Hai Bà Trưng
Điện thoại : (04)85.874.225

© Copyright 2011-2012 Suadienlanh.org by INFOTEAM

Đống Đa Thành Lập và Phát Triển By Hạo Nam - Tel: 0972252388 - Email: haonam.it@gmail.com