Trang chủ    |     Giá»i thiá»u    |     Tin tức    |     Khách hàng    |     Tin Tức    |     Tuyá»n dụng    |     Khuyến mãi    |     Liên hệ  
DANH MỤC DỊCH VỤ
TÌM KIẾM
 
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
ĐỐI TÁC
cảnh báo Phát hiá»n 10 ngÆ°á»i Viá»t trong vùng dá»ch bá»nh Ebola

Viá»t Nam có 15 công dân hiá»n Äang sinh sá»ng và làm viá»c tại Nigeria, trong Äó 5 ngÆ°á»i sá»ng ngoài vùng có dá»ch do virus Ebola.

Viá»t Nam có 15 công dân hiá»n Äang sinh sá»ng và làm viá»c tại Nigeria, trong Äó 5 ngÆ°á»i sá»ng ngoài vùng có dá»ch do virus Ebola, 10 ngÆ°á»i sá»ng trong khu có dá»ch nhÆ°ng chÆ°a bỠảnh hÆ°á»ng gì, sức khá»e hiá»n vẫn bình thÆ°á»ng.

Nếu diá»n biến xấu, rút nhân viên ngoại giao vá»

Äây là thông tin Äược bà Nguyá»n Thá» Bích Hằng, Phó trÆ°á»ng phòng quan há» lãnh sá»±, Cục Lãnh sá»± (Bá» Ngoại giao) ÄÆ°a ra tại cuá»c há»p giao ban Ban chá» Äạo phòng chá»ng dich benh Ebola tin moi nhat chiá»u 11/8 giữa Bá» Y tế vá»i các Bá», ban, ngành Äá» triá»n khai các biá»n pháp phòng chá»ng dá»ch Ebola.

Ngoài Nigeria, dá»ch bá»nh do virus Ebola còn xuất hiá»n á» 3 quá»c gia khác của khu vá»±c Tây Phi (gá»m: Guinea, Liberia và Sierra Leone), tuy nhiên bà Hằng cho biết hiá»n Bá» chÆ°a có thông tin vá» công dân Viá»t Nam á» các quá»c gia còn lại.

Cảnh báo: Phát hiá»n 10 ngÆ°á»i Viá»t trong vùng dá»ch bá»nh Ebola

Dá»ch Ebola Äã khiến gần 1.000 ngÆ°á»i tá»­ vong á» 4 nÆ°á»c Tây Phi

Bá» Ngoại giao Äã có công Äiá»n gá»­i Äến cÆ¡ quan Äại diá»n Viá»t Nam tại các nÆ°á»c Nigeria, Maroc, Guinea, Siriea Leone thông báo tình hình dá»ch.

Äá»ng thá»i, yêu cầu hÆ°á»ng dẫn công dân sinh sá»ng tại các nÆ°á»c này phòng chá»ng dá»ch, báo cáo sá» lượng ngÆ°á»i Viá»t Nam Äang sinh sá»ng tại Äây.

Thủ tÆ°á»ng Chính phủ Äã chá» Äạo trong trÆ°á»ng hợp diá»n biến xấu có thá» rút nhân viên ngoại giao vá» nÆ°á»c.

Không ÄÆ°a lao Äá»ng, khách du lá»ch VN sang vùng dá»ch

Ãng Trần Äắc Phu â Cục trÆ°á»ng Cục Y tế dá»± phòng (Bá» Y tế) cho biết, sau cuá»c há»p sáng 9/8 vá»i Thủ tÆ°á»ng Chính phủ và sau khi có công Äiá»n của Thủ tÆ°á»ng Chính phủ, Bá» Y tế Äã Äá» nghá» không ÄÆ°a ngÆ°á»i Viá»t Nam Äi lao Äá»ng á» các nÆ°á»c Äang có dá»ch, Äá» nghá» Bá» VÄn hóa â Thá» thao â Du lá»ch không ÄÆ°a ngÆ°á»i Viá»t Nam Äi du lá»ch Äến vùng có dá»ch và không ÄÆ°a khách du lá»ch từ vùng dá»ch vào Viá»t Nam.

Cảnh báo: Phát hiá»n 10 ngÆ°á»i Viá»t trong vùng dá»ch bá»nh Ebola

Không ÄÆ°a ngÆ°á»i lao Äá»ng, khách du lá»ch VN sang vùng có dá»ch

Nếu khách Äến từ vùng dá»ch cần liên há» ngay cÆ¡ quan y tế và các cÆ¡ quan phải phá»i tá»t Äá» tÆ° vấn cho khách, ká» cả cách ly trong trÆ°á»ng hợp cần thiết.

Ngoài ra, Bá» NN&PTNT cần tÄng cÆ°á»ng kiá»m dá»ch Äá»ng vật nhập khẩu.

Tại cuá»c há»p, ông Nguyá»n Quý PhÆ°Æ¡ng, Vụ trÆ°á»ng Vụ Lữ hành (Bá» VÄn hóa â Thá» thao â Du lá»ch) cho biết dá»ch bá»nh do virus Ebola có thỠảnh hÆ°á»ng trá»±c tiếp tá»i ngành du lá»ch.

Bá» Äã tạm dừng ÄÆ°a khách Äến vùng dá»ch, theo dõi thông tin của Bá» Y tế Äá» giám sát khách du lá»ch, chá» Äạo các doanh nghiá»p lữ hành, khách sạn có biá»n pháp phòng chá»ng, tránh lây lan nhÆ°ng vẫn Äảm bảo hoạt Äá»ng của ngành và sức khá»e của khách cÅ©ng nhÆ° ngÆ°á»i lao Äá»ng làm trong ngành.

Tuy nhiên, hiá»n nay hầu nhÆ° không có khách du lá»ch Viá»t Nam Äến khu vá»±c Tây Phi (chủ yếu là lao Äá»ng và nhân viên y tế) vì Äây là nÆ°á»c nghèo và ít có tài nguyên du lá»ch.

Khách du lá»ch từ Tây Phi vào Viá»t Nam hầu nhÆ° cÅ©ng không có.

âÄiá»u cần lÆ°u ý là Äá»i tượng khách du lá»ch Äi qua hoặc cần Äá» phòng lây lan qua các thá» trÆ°á»ng du lá»ch Äông khách gần Viá»t Nam. ChÆ°a cần nói Tây Phi mà chá» cần có vài nÆ°á»c quanh ta có dá»ch là ảnh hÆ°á»ng trá»±c tiếp tá»i ngành du lá»ch trong nÆ°á»câ â ông PhÆ°Æ¡ng cho hay.

Äại diá»n Bá» Lao Äá»ng â ThÆ°Æ¡ng binh â Xã há»i cho biết, hiá»n Äã có công vÄn gá»­i các doanh nghiá»p yêu cầu không ÄÆ°a lao Äá»ng sang khu vá»±c Äang có dá»ch, yêu cầu doanh nghiá»p nhắc nhá» lao Äá»ng Äang á» vùng dá»ch là cần có biá»n pháp phòng ngừa, nếu có vấn Äá» cần thông báo ngay vá»i ngÆ°á»i sá»­ dụng lao Äá»ng, cÆ¡ quan y tế Äá» Äược cách ly, há» trợ ká»p thá»i.

Äại diá»n Bá» NN&PTNT cho biết, trÆ°á»c Äây Viá»t Nam rải rác có nhập tinh tinh, khá» Äá»t từ Châu Phi nhÆ°ng hiá»n Äã ngừng nhập.

Thứ trÆ°á»ng Bá» Y tế Nguyá»n Thanh Long cho biết, Äá»i vá»i dich benh Ebola, á» chứa virus tá»± nhiên là nhím, tinh tinh, lợn rừng, â¦

Trong khi Äó, theo báo cáo của Bá» NN&PTNT thì hiá»n Viá»t Nam không nhập các Äá»ng vật nhÆ°ng cần giám sát, nếu phát hiá»n có nhập trái phép phải tiêu hủy theo Äúng quy Äá»nh Äá» tránh lây lan dá»ch bá»nh.

CÅ©ng liên quan Äến dá»ch bá»nh này, ông Hoàng Äức Hạnh, PGÄ Sá» Y tế Hà Ná»i cho hay, ngày hôm qua (10/8) Äã có 184 lao Äá»ng Viá»t Nam từ Lybia trá» vá» nÆ°á»c trong Äó có 26 ngÆ°á»i Hà Ná»i, còn lại là các tá»nh thành khác.

Hà Ná»i Äã có báo cho các tá»nh thành và tiến hành giám sát tại cá»ng Äá»ng 26 trÆ°á»ng hợp thuá»c Äá»a bàn TP.

Nạn nhân Äầu tiên của Äại dá»ch Ebola

Theo báo Daily Mail, Äó là má»t cậu bé hai tuá»i sá»ng á» làng Meliandou thuá»c tá»nh Guéckédou á» Guinea. Cậu bé bá» sá»t cao và tiêu chảy trong vòng bá»n ngày trÆ°á»c khi qua Äá»i ngày 6-12-2013. Bảy ngày sau Äó Äến lượt mẹ của bé qua Äá»i.

Rá»i chá» gái ba tuá»i của bé cÅ©ng mắc bá»nh vào ngày 24-12 và qua Äá»i trÆ°á»c khi nÄm má»i Äến. Nạn nhân kế tiếp là bà ngoại của hai bé. Không ai biết Äiá»u gì Äã xảy ra Äá»i vá»i há». Sau Äó, hai ngÆ°á»i tham dá»± Äám tang của ngÆ°á»i bà ngã bá»nh và mang virus Äến làng của há».

Dần dần virus cứ thế lan Äi. Mãi Äến khi các chuyên gia y tế phát hiá»n kẻ giết ngÆ°á»i là virus tá»­ thần Ebola thì dá»ch bá»nh Äã lan tá»i ít nhất tám thá» trấn trong vùng. Guéckédou là khu vá»±c nằm á» biên giá»i vá»i cả Sierra Leone và Liberia. Do Äó, virus Ebola Äã có ÄÆ°á»ng tiến vào cả ba quá»c gia Tây Phi.

Hiá»n tại, sá» lượng ngÆ°á»i thiá»t mạng vì virus Ebola á» Tây Phi Äã lên Äến gần 1.000 ngÆ°á»i. Cuá»i tuần qua Tá» chức Y tế thế giá»i (WHO) Äã công bá» dá»ch Ebola là má»t vấn Äá» y tế khẩn cấp toàn cầu và có thá» sẽ kéo dài nhiá»u tháng.

Hôm qua, chính quyá»n Nigeria, quá»c gia Äông dân nhất châu Phi, cho biết Äã có thêm 10 trÆ°á»ng hợp má»i nhiá»m virus Ebola á» nÆ°á»c này và hai ngÆ°á»i thiá»t mạng. TrÆ°á»c Äó Tá»ng thá»ng Jonathan Goodluck Äã ban bá» tình trạng khẩn cấp.

Tại Sierra Leone, nhà chức trách triá»n khai 1.500 cảnh sát và binh sÄ© Äá» thá»±c hiá»n biá»n pháp cách ly tại các khu vá»±c bùng phát dá»ch Ebola.

Nguồn từ : www.suadienlanh.org

Trung Tâm Bảo Hành Tủ Lạnh Side By Side Tại Hà Ná»i , Vá» Sinh Äèn Trang Trí Tại Nhà Hà Ná»i , Tháo Lắp Äiá»u Hòa Tại Nhà á» Hà Ná»i , Sá»­a Tủ lạnh Toshiba Tại Nhà Hà Ná»i , Trung Tâm Bán Máy Lá»c NÆ°á»c giá rẻ , Chuyên Sá»­a máy giặt LG Tại Nhà Hà Ná»i , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c KANGAROO Tại Nhà , Sá»­a Máy Giặt Electrolux Tại Nhà , Thay quả lá»c NÆ°á»c Kangaroo Tại Nhà , Thay Lõi Lá»c Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Nhà , Chuyên Sá»­a Ti Vi Led, Lcd Tại Mỹ Äình , Sá»­a Máy Giặt Tại Nhà , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Nhà , Sá»­a Lò Vi Sóng Tại Nhà , Sá»­a Tủ Lạnh Tại Nhà , Sá»­a Bình Nóng Lạnh Tại Nhà , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Hà Ná»i , Nạp Ga BÆ¡m Ga Äiá»u Hòa Tại Nhà , Bảo Dưỡng Äiá»u Hòa Tại Nhà , Sá»­a Äiá»u Hòa Tại Nhà,Hà Ná»i ,

Trung Tâm Điện Lạnh Bách Khoa

Địa chỉ : K8 Bách Khoa - Hà Nội
Điện thoại: (04)85.874.233 | HotLine: 094.353.9969 | Website: www.suadienlanh.org
 
Cơ sở 1 : K8 Bách Khoa
Điện thoại : 094.353.9969

Cơ sở 2 : C5 Thanh Xuân
Điện thoại : (04)85.874.233
Cơ sở 3 : C21 Cát Linh
Điện thoại : (04)85.874.224

Cơ sở 4 :286 Cầu Giấy
Điện thoại : (04)85.874.232
Cơ sở 5 : 173 Hoàng Hoa Thám
Điện thoại : (04)85.872.378

Cơ sở 6 :39 Hai Bà Trưng
Điện thoại : (04)85.874.225

© Copyright 2011-2012 Suadienlanh.org by INFOTEAM

Đống Đa Thành Lập và Phát Triển By Hạo Nam - Tel: 0972252388 - Email: haonam.it@gmail.com