Trang chủ    |     Giá»i thiá»u    |     Tin tức    |     Khách hàng    |     Tin Tức    |     Tuyá»n dụng    |     Khuyến mãi    |     Liên hệ  
DANH MỤC DỊCH VỤ
TÌM KIẾM
 
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
ĐỐI TÁC
Trung Quá»c giữ nguyên dã tâm Äá»c chiếm Biá»n Äông

Sau khi rút giàn khoan Hải DÆ°Æ¡ng 981 khá»i vùng biá»n thuá»c Äặc quyá»n kinh tế của Viá»t Nam, Trung Quá»c tiếp tục có những hành Äá»ng leo thang má»i minh chứng Trung Quá»c vẫn giữ nguyên dã tâm Äá»c chiếm Biá»n Äông.

Những bÆ°á»c leo thang má»i của Trung Quá»c

Nhận lá»i má»i của Trung Æ°Æ¡ng Äảng Cá»ng sản Trung Quá»c, từ ngày 26/8 Äến 27/8,  Ủy viên Bá» Chính trá», ThÆ°á»ng trá»±c Ban Bí thÆ° Lê Há»ng Anh Äã sang thÄm Trung Quá»c vá»i danh nghÄ©a là Äặc phái viên của Tá»ng Bí thÆ° Nguyá»n Phú Trá»ng. 

Trong chuyến thÄm, sáng 27/8, ông Lê Há»ng Anh Äã há»i Äàm vá»i Ủy viên ThÆ°á»ng vụ Bá» Chính trá», Bí thÆ° Ban Bí thÆ° T.Ư Äảng Cá»ng sản Trung Quá»c LÆ°u Vân SÆ¡n. Hai bên Äã trao Äá»i chân thành, thẳng thắn vá» má»t sá» vấn Äá» trong quan há» hai Äảng, hai nÆ°á»c và nhất trí vá» 3 ná»i dung, gá»m: 

Má»t là, lãnh Äạo hai Äảng, hai nÆ°á»c Viá»t Nam - Trung Quá»c tÄng cÆ°á»ng hÆ¡n nữa viá»c chá» Äạo trá»±c tiếp Äá»i vá»i quan há» hai Äảng, hai nÆ°á»c, thúc Äẩy quan há» Viá»t - Trung không ngừng phát triá»n lành mạnh, á»n Äá»nh. 

Hai là, hai bên tÄng cÆ°á»ng giao lÆ°u giữa hai Äảng, hai nÆ°á»c; khôi phục và tÄng cÆ°á»ng hợp tác giữa hai bên trên má»i lÄ©nh vá»±c nhÆ° chính trá», ngoại giao, quá»c phòng, an ninh, kinh tế, thÆ°Æ¡ng mại, thá»±c thi pháp luật, nhân vÄn... 

Ba là, hai bên tuân thủ các nhận thức chung quan trá»ng của lãnh Äạo cấp cao hai Äảng, hai nÆ°á»c, nghiêm túc thá»±c hiá»n âThá»a thuận vá» những nguyên tắc cÆ¡ bản chá» Äạo giải quyết vấn Äá» trên biá»n Viá»t Nam - Trung Quá»câ, sá»­ dụng tá»t cÆ¡ chế Äàm phán cấp chính phủ vá» biên giá»i lãnh thá» Viá»t Nam - Trung Quá»c; tìm kiếm giải pháp cÆ¡ bản và lâu dài mà hai bên Äá»u có thá» chấp nhận Äược, Äá»ng thá»i tích cá»±c nghiên cứu và bàn bạc các giải pháp mang tính quá Äá» không ảnh hÆ°á»ng Äến lập trÆ°á»ng và chủ trÆ°Æ¡ng của má»i bên, ká» cả vấn Äá» hợp tác cùng phát triá»n; kiá»m soát tá»t những bất Äá»ng trên biá»n, không có hành Äá»ng làm phức tạp, má» rá»ng tranh chấp; duy trì Äại cục quan há» Viá»t - Trung và hòa bình, á»n Äá»nh trên biá»n Äông. 

Hình ảnh Trung Quá»c giữ nguyên dã tâm Äá»c chiếm Biá»n Äông sá» 1Trung Quá»c xây dá»±ng tại khu vá»±c Äảo Gạc Ma. Ảnh: Báo Äất Viá»t

Thế nhÆ°ng, vá»i bản chất cá» hữu ânói má»t Äằng, làm má»t nẻoâ, khi ba ná»i dung tÄng cÆ°á»ng hợp tác trên "chÆ°a ráo má»±c", Trung Quá»c Äã có má»t loạt hành Äá»ng xâm phạm chủ quyá»n tại quần Äảo Hoàng Sa, TrÆ°á»ng Sa của Viá»t Nam. 

Cụ thá», Äúng ngày Lá» quá»c khánh (2/9), truyá»n thông Trung Quá»c rầm rá» ÄÆ°a tin Bắc Kinh Äang má» tuyến du lá»ch theo lá» trình má»i tá»i quần Äảo Hoàng Sa trên Biá»n Äông và há» Äã khá»i hành chuyến Äầu tiên từ Tam Ã, thành phá» phía nam Äảo Hải Nam, tá»i quần Äảo Hoàng Sa. Sau Äó, Công ty vận tải biá»n Hải Hiá»p, Hải Nam, Trung Quá»c tiếp tục tuyên bá» trong tháng 10/2014,há» sẽ triá»n khai 4 tour du lá»ch tá»i quần Äảo Hoàng Sa, nhiá»u hÆ¡n má»t tour so vá»i tháng 09/2014. 

Tiếp Äó, ngày 11/9,  trên trang web của Tập Äoàn dầu khí quá»c gia Trung Quá»c (CNOOC) ngày 11/9 Äã ÄÄng thông báo má»i các công ty dầu khí nÆ°á»c ngoài tham gia Äấu thầu 33 lô dầu khí trong nÄm 2014 trên diá»n tích biá»n rá»ng hÆ¡n 126.000 km2 , trong Äó có 25 lô tại Biá»n Äông. 

Không dừng lại á» Äó, Trung Quá»c còn Äang tiến hành xây Äảo nhân tạo tại Gạc Ma thuá»c khu vá»±c quần Äảo TrÆ°á»ng Sa của Viá»t Nam. 

Bá» Ngoại giao Viá»t Nam cÅ©ng Äã lên tiếng chính thức phản Äá»i hành Äá»ng này và khẳng Äá»nh Äây là viá»c làm xâm phạm chủ quyá»n của Viá»t Nam, vi phạm nghiêm trá»ng Tuyên bá» vá» cách ứng xá»­ của các bên á» biá»n Äông (DOC)...

"Trung Quá»c xây Äảo Gạc Ma còn nguy hiá»m hÆ¡n Äặt giàn khoan"

Các há»c giả trong nÆ°á»c nhận Äá»nh, những hành Äá»ng trên tiếp tục chứng minh ý Äá» bành trÆ°á»ng và chiếm lÄ©nh khu vá»±c hai quần Äảo thuá»c chủ quyá»n của Viá»t Nam và sá»± leo thang không ngừng của Trung Quá»c trên Biá»n Äông.

Theo PGS. TS Nguyá»n Bá Diến, Chủ tá»ch Há»i Äá»ng Viá»n nghiên cứu khoa há»c Biá»n và Hải Äảo, viá»c xây Äảo nhân tạo á» Gạc Ma là bÆ°á»c Äi leo thang còn nguy hiá»m hÆ¡n cả viá»c Äặt hạ giàn khoan Hải DÆ°Æ¡ng 981 bá»i Trung Quá»c muá»n biến Äảo thành tàu sân bay vÄ©nh viá»n.

âBãi Gạc Ma có vá» trí Äá»a chiến lược cá»±c kỳ quan trá»ng vì nó nằm á» trung tâm quần Äảo TrÆ°á»ng Sa và nó án ngữ con ÄÆ°á»ng hàng hải quan trá»ng, Äặc biá»t là cả vá»i tàu quân sá»±, tàu ngầm hạt nhân Äi trên Biá»n Äông.

Quan trá»ng hÆ¡n nữa, nếu bãi Gạc Ma biến thành Äảo vá»i Äá»a chính trá», Äá»a quân sá»± nhÆ° Äã nêu thì Trung Quá»c có thá» kiá»m soát toàn bá» Biá»n Äông, eo biá»n Malacca và trá» thành lô cá»t tiá»n tiêu Äe dá»a trá»±c tiếp Äến an ninh trên biá»n của Viá»t Namâ, TS Diến phân tích trên Báo Äất Viá»t.

Chung nhận Äá»nh, Thượng tÆ°á»ng Nguyá»n VÄn Rinh (Nguyên Thứ TrÆ°á»ng Bá» Quá»c Phòng) cho rằng, Trung Quá»c Äang có những hoạt Äá»ng xây dá»±ng các Äảo nhân tạo nhằm làm thay Äá»i hiá»n trạng khu vá»±c bãi Gạc Ma nằm trong chiến lược lâu dài là tuyên bá» chủ quyá»n Hoàng Sa, TrÆ°á»ng Sa của Trung Quá»c. Äá»ng thá»i, Äặt ná»n móng cho các bÆ°á»c Äi tiếp theo, cá»±c kỳ nguy hiá»m là hiá»n thá»±c hóa âGiấc mÆ¡ Trung Hoaâ và yêu sách ÄÆ°á»ng lưỡi bò nhÆ° nÆ°á»c này vẫn thÆ°á»ng rêu rao.

PGS. TS. Nguyá»n Chu Há»i (Giảng viên Äại há»c Quá»c gia Hà Ná»i, nguyên Phó Tá»ng cục trÆ°á»ng Tá»ng cục Biá»n và Hải Äảo Viá»t Nam) cÅ©ng cho rằng viá»c thay Äá»i hiá»n trạng á» Biá»n Äông sẽ không chá» giúp Trung Quá»c củng cá» các yêu sách chủ quyá»n trên biá»n, mà còn tạo Æ°u thế quân sá»± chiến lược cho Bắc Kinh trong các cuá»c chiến giành quyá»n kiá»m soát trái phép Biá»n Äông, thay Äá»i âcục diá»n cuá»c chÆ¡iâ và Äẩy an ninh các nÆ°á»c Äông Nam à vào tình thế nguy hiá»m.

Hình ảnh Trung Quá»c giữ nguyên dã tâm Äá»c chiếm Biá»n Äông sá» 2"Trung Quá»c xây Äảo Gạc Ma còn nguy hiá»m hÆ¡n Äặt giàn khoan"

âXây dá»±ng Äảo ná»i từ những bãi cạn san hô Äá» xây dá»±ng các cÄn cứ quân sá»± âná»i và chìmâ á» Äây, Trung Quá»c Äang vi phạm toàn diá»n và nghiêm trá»ng Tuyên bỠứng xá»­ của các bên á» Biá»n Äông (DOC), vi phạm Công Æ°á»c Liên Hiá»p quá»c vá» Luật biá»n nÄm 1982. Tiếp tục Äi ngược lại các cam kết cấp cao của phía Trung Quá»c vá»i các nÆ°á»c ASEAN và cá»ng Äá»ng quá»c tế. DÆ°á»i danh nghÄ©a Äây là má»t phần của thành phá» Tam Sa mà Trung Quá»c ÄÆ¡n phÆ°Æ¡ng tuyên bá» phi lý từ nÄm 2012, há» sẽ tiếp tục ÄÆ°a ra những tuyên bá» ânhập nhằng Äánh lận con Äenâ.

Hành Äá»ng này tiếp tục là bằng chứng thá»±c tế không thá» chá»i cãi vá» viá»c Trung Quá»c Äang sá»­ dụng âtiếp cận dân sá»± Äá» thá»±c hiá»n mục tiêu quân sá»± lâu dài trên Biá»n Äôngâ nhÆ° Äã làm vá»i bãi cạn Hoàng Nham nÄm 2012 (Philipin tuyên bá» chủ quyá»n), bãi James nÄm 2013 (Malaysia tuyên bá» chủ quyá»n) và hạ Äặt giàn khoan Hải DÆ°Æ¡ng-981 trong vùng Äặc quyá»n kinh tế và thá»m lục Äá»a của Viá»t Nam tháng 5-2014...â, TS Há»i nói.

CÅ©ng theo TS Há»i sau âsá»± kiá»n Gạc Ma lần 2â này (lần 1 chiếm Gạc Ma của Viá»t Nam nÄm 1988), Trung Quá»c sẽ má» rá»ng vùng kiá»m soát trên biá»n rá»ng hÆ¡n. Những bãi cạn á» khu vá»±c khác mà Trung Quá»c Äang chiếm giữ á» quần Äảo TrÆ°á»ng Sa cÅ©ng sẽ có âsá» phậnâ tÆ°Æ¡ng tá»± nhÆ° Gạc Ma. TrÆ°á»c khi xây dá»±ng á» Gạc Ma lần này há» Äã lập bán kính kiá»m soát quanh Gạc Ma là 3 hải lý, trong thá»i gian gần Äây má» rá»ng ra 7 hải lý. Há» có thá» tiếp có những tuyên bá» ÄÆ¡n phÆ°Æ¡ng má» rá»ng các vùng biá»n kiá»m soát kiá»u nhÆ° vậy Äá»i vá»i các vùng bãi cạn Äược xây dá»±ng trong thá»i gian tá»i, tạo thế bao vây các nÆ°á»c Äang có tuyên bá» chủ quyá»n và Äang chiếm giữ các Äảo, Äá và bãi cạn trong quần Äảo TrÆ°á»ng Sa của Viá»t Nam. Khi củng cá» xong các cÄn cứ Äủ mạnh á» TrÆ°á»ng Sa, há» dám Äòi quyá»n thá»±c hiá»n âquyá»n tài phán quá»c giaâ trong vùng Äặc quyá»n kinh tế Äá» kiá»m soát tất cả các hoạt Äá»ng qua lại khu vá»±c giữa Biá»n Äông. Thậm chí, không ngoại trừ khả nÄng Trung Quá»c sẽ công bá» vùng nhận diá»n phòng không (ADIZ) trên Biá»n Äông.

"Chúng ta phải Äặc biá»t lÆ°u ý, Trung Quá»c không chá» xây dá»±ng các công trình quân sá»± ná»i trên Äảo nhân tạo mà há» sẽ Äào cả công trình hầm ngầm dÆ°á»i Äáy các bãi cạn này Äá» trên thì có sân bay, còn á» dÆ°á»i có thá» có tàu ngầm. Äây là âm mÆ°u rất thâm Äá»c, củng cá» sức mạnh của Trung Quá»c trên Biá»n Äông và tiến tá»i khá»ng chế toàn bá» tuyến hàng hải quá»c tế", TS Há»i nhấn mạnh.

Nguồn từ : www.suadienlanh.org

Trung Tâm Bảo Hành Tủ Lạnh Side By Side Tại Hà Ná»i , Vá» Sinh Äèn Trang Trí Tại Nhà Hà Ná»i , Tháo Lắp Äiá»u Hòa Tại Nhà á» Hà Ná»i , Sá»­a Tủ lạnh Toshiba Tại Nhà Hà Ná»i , Trung Tâm Bán Máy Lá»c NÆ°á»c giá rẻ , Chuyên Sá»­a máy giặt LG Tại Nhà Hà Ná»i , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c KANGAROO Tại Nhà , Sá»­a Máy Giặt Electrolux Tại Nhà , Thay quả lá»c NÆ°á»c Kangaroo Tại Nhà , Thay Lõi Lá»c Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Nhà , Chuyên Sá»­a Ti Vi Led, Lcd Tại Mỹ Äình , Sá»­a Máy Giặt Tại Nhà , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Nhà , Sá»­a Lò Vi Sóng Tại Nhà , Sá»­a Tủ Lạnh Tại Nhà , Sá»­a Bình Nóng Lạnh Tại Nhà , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Hà Ná»i , Nạp Ga BÆ¡m Ga Äiá»u Hòa Tại Nhà , Bảo Dưỡng Äiá»u Hòa Tại Nhà , Sá»­a Äiá»u Hòa Tại Nhà,Hà Ná»i ,

Trung Tâm Điện Lạnh Bách Khoa

Địa chỉ : K8 Bách Khoa - Hà Nội
Điện thoại: (04)85.874.233 | HotLine: 094.353.9969 | Website: www.suadienlanh.org
 
Cơ sở 1 : K8 Bách Khoa
Điện thoại : 094.353.9969

Cơ sở 2 : C5 Thanh Xuân
Điện thoại : (04)85.874.233
Cơ sở 3 : C21 Cát Linh
Điện thoại : (04)85.874.224

Cơ sở 4 :286 Cầu Giấy
Điện thoại : (04)85.874.232
Cơ sở 5 : 173 Hoàng Hoa Thám
Điện thoại : (04)85.872.378

Cơ sở 6 :39 Hai Bà Trưng
Điện thoại : (04)85.874.225

© Copyright 2011-2012 Suadienlanh.org by INFOTEAM

Đống Đa Thành Lập và Phát Triển By Hạo Nam - Tel: 0972252388 - Email: haonam.it@gmail.com